Autor: Aleksandra Powierża Strona 2 z 18

Zmiany w wynagrodzeniach lekarzy rezydentów

Wracając do tematu zmian w wynagrodzeniach medyków, o czym pisałyśmy [TUTAJ], informujemy, iż 29 lipca 2022 r. weszło w życie nowe rozporządzenie   w sprawie wysokości zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego lekarzy i lekarzy dentystów odbywających specjalizacje w ramach rezydentury (Dz. U. poz. 1579).

Otrzymałyśmy wiele pytań, czy nowelizacja ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych, obowiązuje również lekarzy rezydentów. Tak jak informowałyśmy Was na początku lipca – wynagrodzenie lekarzy odbywających specjalizację w trybie rezydenckim będzie określone w odrębnym akcie prawnym, tj. w odrębnym rozporządzeniu, a nie w nowelizowanej ustawie. 

Wielu z Was często prosi o linki bezpośrednio do analizowanych aktów prawnych, stąd też [TUTAJ] znajdziecie przedmiotowe rozporządzenie.

Jeśli jesteś lekarzem rezydentem, to pamiętaj, że nowe stawki obowiązują z wyrównaniem już od początku lipca 2022 r.

Ile wynosić będą minimalne wynagrodzenia dla poszczególnych specjalizacji w ramach?

Rozporządzenie przewiduje podział na dwie grupy. Pierwsza obejmuje takie specjalizacje jak:

1)        anestezjologia i intensywna terapia,

2)        chirurgia dziecięca

3)        chirurgia ogólna,

4)        chirurgia onkologiczna,

5)        choroby wewnętrzne,

6)        choroby zakaźne,

7)        geriatria,

8)        hematologia,

9)        kardiologia dziecięca,

10)      medycyna paliatywna,

11)      medycyna ratunkowa,

12)      medycyna rodzinna,

13)      neonatologia,

14)      neurologia dziecięca,

15)      onkologia i hematologia dziecięca,

16)      onkologia kliniczna,

17)      patomorfologia,

18)      pediatria,

19)      psychiatria,

20)      psychiatria dzieci i młodzieży,

21)      radioterapia onkologiczna,

22)      stomatologia dziecięca

Wynagrodzenie wynosi w pierwszych dwóch latach zatrudnienia w trybie rezydentury wynosi 7076 zł, a po dwóch latach zatrudnienia w tym trybie – 7211 zł.

Natomiast jeśli chodzi o drugą grupę, to obejmuje wszystkie pozostałe dziedziny medycyny – w pierwszych dwóch latach zatrudnienia w trybie rezydentury wynosi 6739 zł, a po dwóch latach zatrudnienia w tym trybie – 6942 zł.

Koniecznie sprawdźcie, do której grupy się kwalifikujecie i nie zapomnijcie, że wyżej wskazane podwyżki należą Wam się już od lipca włącznie! Mamy nadzieję, że wpis jest dla Was jasny i czytelny.

 

FacebookLinkedInEmailPrint

ANALIZA PRZYPADKU #11

Stan faktyczny:

W dniu 09.11.2015 r. Pan A. zgłosił się do NZOZ Praktyki Lekarza Rodzinnego w X z powodu pojawiającej się od kilku tygodni obecności krwi w stolcu. Pacjenta konsultowała specjalista medycyny rodzinnej – dr. Z która wskazała na następujące objawy: krew zmieszana ze stolcem, stolec śluzowo-krwisty, okresowo biegunka 5-6 stolców dziennie. Pacjent nie skarżył się na bóle brzucha. W badaniu przedmiotowym nie stwierdzono odchyleń od stanu prawidłowego. Zlecono wykonanie podstawowych badań laboratoryjnych, USG jamy brzusznej oraz zalecono przyjmowanie leku Ircolon stosowanego w objawowym leczeniu zaburzeń motoryki jelit.

W dokumentacji nie wpisano kiedy ma odbyć się kolejna wizyta lekarska.

W wykonanym tego samego dnia badaniu USG, nie znaleziono żadnych odchyleń od stanu prawidłowego. Badania laboratoryjne wykonano ma początku 02.2016 – nie stwierdzono w nich odchyleń od stanu prawidłowego poza nieznacznym podwyższeniem poziomu transaminazy alaninowej i miernie podwyższonego OB.

Kolejna wizyta miała miejsce 24.02.2016 r. z powodu infekcji górnych dróg oddechowych. W badaniu przedmiotowym nie stwierdzono odchyleń od stanu prawidłowego, pacjentowi zlecono powtórne wykonanie badań laboratoryjnych ze względu na wymienione powyżej odchylenia od normy. W dniu 28.03.2016 r. pacjent zgłosił się po odbiór wykonanych badań. Ze względu na bardzo wysoki poziom transaminazy alaninowej świadczącym o uszkodzeniu wątroby, pacjent został zarejestrowany i przyjęty ponownie przez dr Z. W zebranym wywiadzie pacjent skarżył się na bóle brzucha, śluzowy stolec, okresowo z krwią. Na podstawie opisanych dolegliwości oraz wyników badań Pan Z. otrzymał skierowanie do szpitala.

W tym samym dniu Pan A. został przyjęty na Oddział Gastroenterologiczny Szpitala Wojewódzkiego w X.

W dniu 30.03.2016 r. wykonano u pacjenta kolonoskopię, w wyniku której uwidoczniono okrężny, guzowaty naciek nowotworowy. Pobrano wycinki do badania histopatologicznego. W rozpoznaniu końcowym wskazano na nowotwór złośliwy zgięcia esiczo-odbytniczego. W rozpoznaniu opisowym wskazano na gruczolakoraka jelita grubego oraz na zmiany przerzutowe w wątrobie. W dniu 05.04.2016 r. pacjent został wypisany do domu z zaleceniami dalszego leczenia pod kontrolą Poradni Onkologicznej i POZ.

W dniach 15.04. – 20.04.2016 r. Pan A. przebywał na Oddziale Onkologicznym Centrum Onkologii – Szpitala Miejskiego w X, gdzie podano Mu I rzut paliatywnej chemioterapii w raku zgięcia esiczo-odbytniczego z przerzutami do wątroby. W trakcie pobytu w ww. Oddziale w dniach 29.04-01.05.2016 r. pacjent otrzymał II cykl chemioterapii, zaś w terminie 02-06.06.2016 r. III cykl chemioterapii.

Jak wynika z dokumentacji medycznej u Pana A. zdiagnozowano nowotwór złośliwy zgięcia esiczo-odbytniczego tj. gruczolakoraka jelita grubego oraz na zmiany przerzutowe w wątrobie. Powyższe nie może jednak być przedmiotem szkody, gdyż mamy do czynienia z chorobą samoistną. Można jedynie rozważać istnienie szkody w zakresie opóźnienia leczenia i związanych z tym ewentualnych konsekwencji dla zdrowia.”

Stanowisko Pełnomocnika Pana A.:

W ocenie Pełnomnika Pana A. leczenie dr. Z. było nieprawidłowe.

Przepisane leki jedynie uśmierzyły ból tymczasowo, nie rozwiązując w żaden sposób problemu. W dalszym ciągu nie dociekano o rzeczywistą przyczynę złego stanu zdrowia Pana A. Doktor Z. nie konsultowała swojej diagnozy z innym lekarzem. Podczas kolejnych wizyt nie podjęto żadnych nowych badań pomimo braku zlokalizowania faktycznych przyczyny dolegliwości pacjenta albo próby określenia możliwych innych źródeł dolegliwości, co potwierdza brak poszukiwania innych realnych przyczyn dolegliwości oraz prowadzenie konsekwentnie tej samej ścieżki leczenia.

W ocenie Pełnomocnika w pierwszej kolejności należało skierować pokrzywdzonego do lekarza specjalisty (chirurga, gastroenterologa lub innego o podobnej specjalności) i ewentualnie wykonać kolonoskopię. Nie podjęto jednak żadnych nowych badań albo próby określenia możliwych innych źródeł – dolegliwości.

Dopiero po blisko 5 miesiącach Pan A. został skierowany do Oddziału Wewnętrznego na specjalistyczne badania wobec wyników przeprowadzonej morfologii. Tego samego dnia Pan A. zgłosił się do Szpitala Wojewódzkiego, gdzie po przeprowadzeniu specjalistycznych badań zdiagnozowano- nowotwór złośliwy zgięcia esiczo-odbytniczego z licznymi zmianami przerzutowymi do wątroby. Niestety choroba szybko postępowała w konsekwencji braku podjęcia wcześniejszych kroków zapobiegawczych i kompleksowego badania Pacjenta pod kątem onkologicznym we wczesnym stadium choroby.

W ocenie Pełnomocnika rozstrój zdrowia Pana A. był następstwem niezgodnej z aktualną wiedzą medyczną diagnozy, która spowodowała nie tylko niewłaściwe leczenie, ale opóźniła również podjęcie właściwej terapii, przyczyniając się do rozwoju choroby.

W związku z powyższym Pełnomocnik wniósł o wypłatę kwoty 500.000,00 zł zadośćuczynienia oraz 3.000,00 zł tytułem miesięcznej renty.

Opinia lekarza orzecznika:

W celu ustalenia czy na skutek zaniedbania lekarza – dr. Z. , Pan A. doznał szkody w postaci opóźnienia w leczeniu skutkującego pogorszenie stanu zdrowia oraz gorszych rokowań na przyszłość, konieczne było uzyskanie opinii lekarza orzecznika.

W jego ocenie – w omawianym przypadku – opóźnienie rozpoznania spowodowało zwiększenie zaawansowania choroby i mogło wpłynąć na sposób zastosowanego leczenia. Wykonanie kolonoskopii w listopadzie 2015 r. pozwoliłoby na wcześniejsze o 6 miesięcy rozpoznanie guza zgięcia esiczo-odbytniczego.

W owym czasie najprawdopodobniej nie występowały jeszcze zmiany przerzutowe w wątrobie o czym świadczy prawidłowy wynik badania USG z listopada 2015 r. Być może zaawansowanie procesu nowotworowego w listopadzie 2015 r. byłoby na tyle mniejsze, że możliwe byłoby leczenie chirurgiczne bez wstępnej chemioterapii. Prawdopodobne jest także, że rokowanie, co do życia pacjenta przy rozpoznaniu choroby w listopadzie 2015 r. byłoby mniej poważne, niż przy rozpoznaniu w kwietniu 2016 r. Uszczegółowiając swoje stanowisko, lekarz orzecznik wyjaśnił, iż chociaż w dniu 09.11.2015 r. nie można było postawić prawidłowej diagnozy, podjęte działania diagnostyczne były dalece niewystarczające.

Rolą lekarza jest zapoczątkowanie właściwej diagnostyki pacjenta. Gdyby postępowanie lekarza było prawidłowe, to wykonanie kolonoskopii w listopadzie 2015 r. pozwoliłoby na wcześniejsze o 6 miesięcy rozpoznanie guza zgięcia esiczo-odbytniczego. W owym czasie najprawdopodobniej nie występowały jeszcze zmiany przerzutowe w wątrobie, o czym świadczy prawidłowy wynik badania USG z listopada 2015 r. Być może zaawansowanie procesu nowotworowego w listopadzie 2015 r. byłoby na tyle mniejsze, że możliwe byłoby leczenie chirurgiczne bez wstępnej chemioterapii. Prawdopodobne jest także, że rokowanie co do życia pacjenta przy rozpoznaniu choroby w listopadzie 2015 r. byłoby mniej poważne, niż przy rozpoznaniu w kwietniu 2016 r.

Rozstrzygnięcie:

Wobec powyższego w tym stanie rzeczy uznano, iż dr Z. ponosi winę w związku z brakiem właściwej diagnostyki.

Gdyby postępowanie dr Z. było prawidłowe to wykonanie kolonoskopii w listopadzie 2015 r. pozwoliłoby na wcześniejsze rozpoznanie guza zgięcia esiczo-odbytniczego, co z dużym prawdopodobieństwem pozwoliłoby na leczenie chirurgiczne bez wstępnej chemioterapii.

Niezależnie od powyższego stwierdzono, iż omawianym przypadku zachodziły przesłanki zastosowania przepisów odnośnie przyczynienia. Jak wynika z otrzymanych dokumentów jednym z badań zleconych przez lekarza w dniu 09.11.2015 r. było badania laboratoryjne. 

Chociaż w dokumentacji nie wpisano kiedy ma odbyć się kolejna wizyta lekarska, to jednak z wyjaśnień dr Z. wynika, że Pan A. został poinformowany, iż potrzebne jest dalsze różnicowanie ponieważ zgłoszone objawy mogą występować w wielu różnych schorzeniach począwszy od biegunki na tle wirusowego zapalenia jelit, czynnościowej biegunki w zespole jelita drażliwego, a skończywszy na przewlekłych zapaleniach jelit oraz możliwym polipie lub guzie nowotworowym. Pacjent otrzymał także informację, że najbardziej istotnym objawem są nawroty krwawienia i to wymaga pilnej konsultacji. Pomimo, iż objawy się utrzymywały, Pan A. nie udał się do lekarza ponownie, okazując wyniki badań, informując, że leki nie przyniosły spodziewanych efektów, a niepokojące objawy utrzymują się. Dopiero w dniu 24.02.2016 r. przy okazji wizyty lekarskiej swojego syna, o powyższym powiadomił lekarza, co skutkowało dalszą diagnostyką, po której wykonaniu w dniu 28.03.2016 r. skierowano Pacjenta do szpitala.

Z dokumentacji medycznej wynika, iż rozwój choroby w największym stadium miał miejsce właśnie w okresie pomiędzy listopadem 2015 r. a lutym 2016 r. Gdyby Pan A. ponownie udał się na wizytę lekarską po upływie 1-3 tygodni w celu kontroli zleconych badań, informując jednocześnie lekarza o utrzymywaniu objawów z pewnością otrzymałby już na wcześniejszym etapie dalszą diagnostykę (tak jak otrzymał ją w lutym 2016 r.). Zaniechanie Pana A. w tym zakresie skutkowało tym, że podjęcie docelowego leczenia opóźniło się o okres, w którym Pacjent nie udał się do lekarza.

Powyższe znajduje potwierdzenie w opinii lekarza orzecznika, który wyjaśnił, iż pacjent również zaniedbał swoje zdrowie nie zgłaszając się do lekarza ani nie wykonując badań laboratoryjnych przez kolejne 4 miesiące, mimo trwających przez cały czas zaburzeń w oddawaniu stolca. Mając na uwadze stwierdzono, że zachodzą przesłanki do uznania przyczynienia do zwiększenia rozmiarów szkody w 50 %.

Odnośnie dochodzonych roszczeń, Pełnomocnik w żaden sposób nie uzasadnił i nie udokumentował roszczenia w zakresie renty. Odnośnie zadośćuczynienia w niniejszym stanie faktycznym o szkodzie możemy mówić jedynie w kontekście szkody polegającej na zbyt późnym rozpoznaniu choroby nowotworowej, powiększeniu zaawansowania choroby i pogorszeniu rokowania. Prawdopodobnie w przypadku wcześniejszego rozpoczęcia leczenia pacjent uniknąłby chemioterapii i związanych z nią powikłań.

Mając więc na uwadze m.in zastosowania chemioterapii, a także gorsze rokowania co do wyleczenia choroby ubezpieczyciel dr Z. za zasadną uznał kwotę 40 000,00 zł z tytułu zadośćuczynienia. Niemniej uznając 50 % przyczynienie do powstania szkody dokonał wypłaty 20.000,00 zł.

 

FacebookLinkedInEmailPrint

Wypłacanie dodatków covidowych – pierwsze wyroki

Nie raz poruszałyśmy dość kontrowersyjną kwestię dotyczącą dodatków covidowych, które wprowadzone zostały na podstawie Polecenia Ministra Zdrowia do NFZ [TUTAJ]. Jednocześnie podkreślałyśmy, że polecenia nie stanowią źródła prawa, jak na przykład ustawa czy rozporządzenie.

Spotkałyśmy się z wieloma wątpliwościami związanymi z Komunikatem NFZ z dnia 4 listopada 2021 r.– w związku z czym same zdecydowałyśmy się wystąpić z prośbą do NFZ o interpretację, o czym również informowałyśmy Was w poprzednich postach [TUTAJ]. Naturalną konsekwencją niespójnych linii interpretacyjnych stał się fakt wnoszenia do sądu przez personel medyczny coraz większej ilości pozwów.

Pierwsze wyroki zapadły już w kwietniu w Częstochowie i Łodzi. Jakie wnioski możemy z nich wyciągnąć?

Zdecydowanie pozytywne. Obawa przed tym, iż Polecenie jako niewiążący akt, nie będzie chroniła Cię w sporze sądowym, była – jak się okazuje z perspektywy czasu – zdecydowanie „na wyrost”. Sądy postawiły na zasadę sprawiedliwości i proporcjonalności, orzekając na Twoją korzyść. Mianowicie przychyliły się do stanowiska, że należy Ci się 100% dodatku do pensji za każdy miesiąc pracy.

Jeden z korzystnych wyroków dotyczył lekarza szpitala im. Biegańskiego w Łodzi, gdzie sąd nakazał wypłacenia lekarzowi 7200 zł zaległego dodatku za 2 miesiące. Nie jest nam znana argumentacja i uzasadnienie sądu, bowiem wyrok prawdopodobnie dalej jest nieprawomocny – w razie jego opublikowania, powiadomimy Cię o tym i wybierzemy kluczowe tezy orzeczenia.

Mając na uwadze powyższe, jesteśmy zdania, że powyższe dwa wyroki zwiastują przechylenie szali na Twoją korzyść w kolejnych sprawach sądowych dot. wypłacenia należnego Ci dodatku covidowego. W związku z tym wydaje się być słusznym walczyć o swoje prawa – w tym także na drodze sądowej.

W ramach małej „powtórki”, przypominamy, że kwestie rozliczania dodatku covidowego należy rozgraniczyć na trzy okresy, w związku ze zmianą Poleceń Ministra Zdrowia w tym zakresie. Aby ubiegać się o należny dodatek należało spełniać następujące przesłanki:

I OKRES – 01.11.2020 r. – 28.05.2021 r.

Od 1 listopada 2020 r. dodatkowe wynagrodzenie mogły otrzymać osoby:

 • osoby zatrudnione w szpitalach II i III poziomu zabezpieczenia covidowego, które wykonują̨ zawód medyczny, uczestniczą̨ w udzielaniu świadczeń́ zdrowotnych, mają bezpośredni kontakt z pacjentami z podejrzeniem i z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2;
 • wykonujące zawód medyczny w SOR lub izbach przyjęć, zespołach ratownictwa medycznego, w tym lotniczych zespołach ratownictwa;
 • wykonujące czynności diagnostyki laboratoryjnej w laboratoriach umieszczonych na wykazie Ministra Zdrowia, zlokalizowanych w szpitalach I, II i III poziomu zabezpieczenia covidowego, z którymi NFZ podpisał umowę na wykonywanie testów w kierunku SARS-CoV-2.

II OKRES – 28.05.2021 – 01.11.2021 r.

 Od 1 czerwca 2021 r. dodatkowe świadczenie pieniężne dla osób wykonujących zawodowy medyczne nie przysługiwało osobom:

 • uczestniczącym w uczuleniu świadczeń zdrowotnych w bezpośrednim kontakcie z pacjentem z podejrzeniem i z zakażaniem wirusem SARS-COV-2 w szpitalach III poziomu;
 • udzielającym świadczeń zdrowotnych w SOR lub izbach przyjęć oraz jednostkach Państwowego Ratownictwa Medycznego;
 • wykonującym czynności diagnostyki laboratoryjnej w laboratoriach „covidowych”.

III OKRES – 01.11.2021 – 31.03.2022

Dodatek covidowy wynosi 100% wynagrodzenia, które wynika z umowy o pracę lub z umowy cywilnoprawnej, należnego za każdą godzinę pracy osoby, która (kryteria poniżej muszą być spełnione łącznie):

 • wykonuje zawód medyczny
 • uczestniczy w udzielaniu świadczeń zdrowotnych i ma bezpośredni kontakt z pacjentami z podejrzeniem i z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2
 • pracuje na oddziałach, w których placówka medyczna zapewnia łóżka dla pacjentów z podejrzeniem oraz z potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2 (tzw. II poziom zabezpieczenia covidowego). 
Jeśli wahałeś się czy warto wystąpić na drogę sądową celem uzyskania należnego Ci dodatku, to z pewnością oba wyroki są dla Ciebie dobrym punktem odniesienia.

Koniecznie jednak sprawdź, czy kwalifikujesz się do uzyskania dodatku covidowego za dany okres pracy. Szerzej pisałyśmy o tym we wcześniejszych wpisach – zachęcamy do ponownej lektury! [TUTAJ]

Pamiętaj, że finansowanie części świadczeń covidowych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 kończy się 31 marca 2022 roku, o czym poinformował NFZ w KOMUNIKACIE z dnia 1 marca 2022 r.

 

FacebookLinkedInEmailPrint

Zmiany w wynagrodzeniach medyków

Jakiś czas temu pytałyśmy Was, o czym najchętniej przeczytalibyście w najnowszej Dawce Wiedzy – w krótkiej ankiecie największą ilość głosów zdobyły zmiany w wynagrodzeniach medyków. Vox populi, vox Dei, więc zapraszamy Was na dzisiejszy post!

Nowelizowana ustawa o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych wskazuje na zmiany w wynagrodzeniach medyków i zakłada przede wszystkim określenie na nowo grup zawodowych według kwalifikacji wymaganych na zajmowanym stanowisku, a tym samym przyporządkowanie im nowych współczynników pracy. 

Przedstawiamy Wam kilka wybranych grup zawodowych z nowymi współczynnikami pracy (WP).
 1. Lekarz albo lekarz dentysta ze specjalizacją – WP 1,45. Dla lekarzy z II stopniem specjalizacji – WP wynosiło 1,31 oraz dla lekarzy z I stopniem specjalizacji – WP 1,2. Uwaga! Nowa regulacja nie przewiduje podziału na specjalizacje.
 2. Farmaceuta, fizjoterapeuta, diagnosta laboratoryjny, psycholog kliniczny, pielęgniarka (z wykształceniem magisterskim i specjalizacją) – WP 1,29. Wcześniej WP wynosiło 1,06.
 3. lekarz albo lekarz dentysta, bez specjalizacji – WP 1,19. Było WP – 1,06
 4. lekarz stażysta albo lekarz dentysta stażysta – WP 0,95. Było WP – 0,81
 5. fizjoterapeuta, pielęgniarka, położna, ratownik medyczny (z wyższym wykształceniem i specjalizacją albo ze średnim wykształceniem i specjalizacją – WP – 1,02. Było WP – 0,81. Uwaga! Należy zwrócić uwagę, że w przypadku pielęgniarek i położnych, studia na a kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo będą wymogiem tylko w grupie b (WP – 1,29). W grupie e pielęgniarka lub położna będzie mogła uzyskać tytuł licencjacki na innych studiach.

Jak to będzie wyglądać w praktyce? Jeśli chcesz obliczyć, ile wyniesie Twoje wynagrodzenie po nowelizacji ustawy, musisz pomnożyć wartość swojego przeciętnego wynagrodzenia brutto razy WP.

Ile będzie wynosić najniższe wynagrodzenie zasadnicze lekarza specjalisty? Tłumaczymy jak to zrobić w trzech krokach!

 1. Ustal wartość kwoty bazowej: Kwota bazowa wynosi 5 662,53 zł (za rok 2021, do którego będą się odnosić płace w roku 2022).
 1. Znajdź swój współczynnik pracy (WP). WP dla lekarza specjalisty wynosi 1,45.
 1. Pomnóż kwotę bazową x WP. 5662,53 zł x 1,45 = ok. 8210, 67 zł.
Jeśli chodzi o przykłady minimalnych podwyżek dla pozostałych grup medycznych, to wynosić one będą:
 • Dla lekarza bez specjalizacji – ok. 1261 zł
 • Dla pielęgniarki i farmaceuty z tytułem magistrem i specjalizacją – ok. 1827 zł
 • Dla lekarza stażysty – ok. 1446 zł
 • Dla pielęgniarki z licencjatem i specjalizacją – ok. 1590 zł.
 • Pielęgniarka ze średnim wykształceniem bez specjalizacji – ok. 1554 zł.
Kiedy zmiany weszły w życie?

26-go maja 2022 r. uchwalono ustawę z dnia 26 maja 2022 r. o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw. 9 czerwca Senat przyjął poprawki, w których zaproponowano podniesienie współczynnika pracy dla zawodów medycznych o 0,25%. 23 czerwca Sejm odrzucił wszystkie poprawki Senatu, wobec czego ustawa trafiła do Prezydenta RP. Po podpisaniu nowe stawki zaczęły obowiązywać od 1 lipca 2022 r.

Jeśli nie znalazłeś swojej grupy zawodowej w naszym wpisie, to wejdź [TUTAJ] – na samym końcu nowelizowanej ustawy znajduje nie tabelka ze wszystkimi współczynnikami pracy. 

FacebookLinkedInEmailPrint

KONTAKT

Kancelaria Adwokacko-Radcowska
"Podsiadły-Gęsikowska, Powierża" Sp. p.

ul. Filtrowa 61/3
02-056 Warszawa

+48 22 628 64 94
+48 600 322 901

kancelaria@prawniklekarza.pl

REGON: 369204260 NIP: 7010795766

AEKSANDRA POWIERŻA

+48 604 077 322
aleksandra.powierza@prawniklekarza.pl

KAROLINA PODSIADŁY-GĘSIKOWSKA

+48 735 922 156
karolina.podsiadly@prawniklekarza.pl