Tag: prawo do informacji Strona 1 z 2

Prawo do informacji o stanie zdrowia dziecka i dostęp do jego dokumentacji medycznej w sytuacjach rozstania rodziców.

Ostatnio jedna z naszych Czytelniczek zastanawiała się komu powinna udostępnić dokumentację medyczną jednego ze swoich małoletnich pacjentów w sytuacji „wyraźnego” konfliktu rodziców. W opisywanym przez nią przypadku jeden z rodziców zabronił udzielania informacji drugiemu.

Nie powinno budzić żadnych wątpliwości, że każdy rodzic ma prawo do uzyskania informacji o stanie zdrowia swojego małoletniego dziecka i jego leczeniu oraz do dostępu do jego dokumentacji medycznej Powyższe wynika, z art. 9 ust. 2 oraz  art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Czasem jednak lekarze mają wątpliwości, jak postąpić gdy rodzice są rozwiedzeni lub rozstali się albo też  nigdy małżeństwem nie byli. Z taką sytuacją spotkać się może coraz częściej.  Jak powinien lekarz zachować się w takim przypadku? Przeczytaj, co na ten temat mówią przepisy prawa. 

Zgodnie z art. 98 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy każdy z rodziców dziecka (czyli jego przedstawicieli ustawowych) może wykonywać władzę rodzicielską samodzielnie. Jeżeli dziecko pozostaje pod władzą rodzicielską obojga rodziców, każde z nich może działać samodzielnie, jako przedstawiciel ustawowy dziecka, co w naszym przypadku oznacza, że może sam uzyskać informację o stanie zdrowia dziecka oraz otrzymać jego dokumentację medyczną. Uprawnienie takie posiada również drugi z rodziców.

Tak samo będzie w przypadku rozwodu czy separacji rodziców. 

A czy sytuacja się zmieni w przypadku  ograniczenia władzy rodzicielskiej?

Instytucja ta polega na tym, że sąd może powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców, ograniczając władzę rodzicielską drugiego, do określonych obowiązków i uprawnień w stosunku do osoby dziecka, jeżeli dobro dziecka za tym przemawia. Orzeczenie to wskazuje, w jakim zakresie władza rodzicielska została ograniczona. Rodzic, któremu została ograniczona władza rodzicielska do określonych obowiązków i uprawnień w stosunku do dziecka, posiada nadal uprawnienia przysługujące przedstawicielowi ustawowemu małoletniego pacjenta wynikające z Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Tym samym, jeśli rodzicowi takiemu nie ograniczono praw rodzicielskich w zakresie uprawnień wynikających z ustawy o prawach pacjenta, nie traci on prawa do informacji o stanie zdrowia dziecka oraz prawo do dokumentacji medycznej dziecka.

Pomimo, że rodzicowi przysługują ww. uprawnienia zdarza się, że jeden z rodziców spotyka się z odmową udzielenia mu informacji o stanie zdrowia dziecka albo dostępu do dokumentacji medycznej.    

Co zrobić, aby uniknąć tych problemów? 

Zazwyczaj uprawnienie rodzica do działania w imieniu małoletniego pacjenta, uzyskania informacji o jego stanie zdrowia oraz do dokumentacji medycznej jest ocenianie przez personel placówek medycznych na podstawie wpisu dokonanego w dokumentacji medycznej.

W praktyce w dokumentacji medycznej dziecka często wpisywany jest tylko jeden z rodziców, zwykle ten, który obecny jest w chwili wizyty.  Dlatego zalecaną praktyką jest przekazywanie przez rodziców informacji o wszystkich osobach uprawnionych do działania w imieniu dziecka już w chwili pierwszej wizyty w danym podmiocie leczniczym – przychodni, poradni specjalistycznej czy szpitalu.  Jest to szczególnie ważne jeżeli przedstawiciele ustawowi noszą inne nazwiska.

Z uwagi na ciążący na pracownikach podmiotu leczniczego obowiązek ochrony danych zawartych w dokumentacji medycznej dziecka, w razie jakichkolwiek wątpliwości – np. sprzecznego stanowiska matki i ojca dziecka – nie jest naruszeniem prawa do prywatności rodziców żądanie przez pracownika placówki medycznej przedłożenia orzeczenia sądu w sprawie przyznanego zakresu władzy rodzicielskiej. Takie orzeczenie stanowi bowiem podstawę prawną do działania w imieniu małoletniego pacjenta.

Warto, by rodzic, który spodziewa się trudności z uzyskaniem informacji o stanie zdrowia swojego dziecka lub z dostępem do dokumentacji medycznej – np. ze względu na rozwód albo noszenie przez dziecko nazwiska tylko drugiego z rodziców – dysponował kopią takiego orzeczenia.

FacebookLinkedInEmailPrint

W jakim terminie powinna być udostępniona dokumentacja medyczna pacjenta?

Nie budzi żadnej wątpliwości, że prawo do dostępu do dokumentacji medycznej należy do jednego z podstawowych praw pacjenta.
Zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, pacjent ma prawo dostępu do dokumentacji dotyczącej jego zdrowia oraz udzielanych mu świadczeń zdrowotnych. Prawu temu odpowiada obowiązek podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych udostępnienia dokumentacji medycznej pacjentowi.
Sposób udostępniania tej dokumentacji został określony w art. 27 ust. 1 w/w ustawy.

Jak z niego wynika dokumentacja medyczna jest udostępniana:
🔹do wglądu, w tym także do baz danych w zakresie ochrony zdrowia, w miejscu udzielania świadczeń zdrowotnych, z wyłączeniem medycznych czynności ratunkowych, albo w siedzibie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych, z zapewnieniem pacjentowi możliwości sporządzenia notatek lub zdjęć,
🔹 przez sporządzenie jej wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku,
🔹 przez wydanie oryginału za potwierdzeniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu w wymienionych w przepisie sytuacjach,
🔹 za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej,
🔹 na informatycznym nośniku danych.

Obowiązek udostępnienia dokumentacji został doprecyzowany regulacją przyjętą w § 78 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U. z 2014 r. poz. 177 ze zm.).
Jak z niego wynika udostępnianie dokumentacji medycznej następuje bez zbędnej zwłoki.

W przypadku, gdy udostępnienie dokumentacji nie jest możliwe, odmowa wymaga zachowania formy pisemnej oraz podania przyczyny.

A co to w ogóle znaczy bez zbędnej zwłoki Czy to znaczy niezwłocznie, od ręki

Generalnie przyjmuje się, że sformułowanie „bez zbędnej zwłoki” powinno się traktować jako zakaz nieuzasadnionego skomplikowaniem sprawy długiego prowadzenia postępowania oraz obowiązek unikania przetrzymywania sprawy bez nadawania jej biegu.
Często w regulaminach znajduje się zapis, który wskazuje, że dokumentacja medyczna zostanie udostępniona w terminie np. 7 czy 14 dni od dnia złożenia pisemnego wniosku. Taka praktyka jest błędna i wielokrotnie spotkała się z krytyką Rzecznika Praw Pacjenta, który w swoich decyzjach często zwraca uwagę, że udostępnienie dokumentacji medycznej jest czynnością czysto techniczną i nie wymaga skomplikowanych procedur.

Stanowisko to było wielokrotnie podtrzymywane przez sądy, które w uzasadnieniu swoich wyroków, ponosiły, że przesłankę “bez zbędnej zwłoki” należy odnieść tylko do potrzeby podjęcia czynności przygotowania dokumentacji medycznej, której przygotowanie nie jest związane z podjęciem złożonych czynności, jako że podmiot udzielający świadczeń ma obowiązki przechowywania dokumentacji. W zasadzie bez zbędnej zwłoki związane jest z obowiązkiem udostępniania tej dokumentacji niezwłocznie.

Jak wyjaśnił Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 22 lipca 2016 w sprawie II OSK 502/16, na podstawie § 78 ust. 1 ww. rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania nie można przyjąć, że nałożenie obowiązku udostępnienia dokumentacji medycznej “bez zbędnej zwłoki” dopuszcza zwłokę w działaniu. Dopuszczenie zwłoki z przyczyn braku dostatecznej organizacji podmiotu leczniczego wykonania obowiązku wobec pacjentów, którym udzielone są świadczenia, jest nie do przyjęcia.
Z tego powodu uznawano, że zapisy w regulaminach wskazujące na udostępnienie dokumentacji określające konkretny termin nie są prawidłowe.

Ale uwaga, już zapisy regulaminów, w których wskazane zostanie, że dokumentacja zostanie udostępniona w terminie nie dłuższym niż np. 7 dni uznane są za dopuszczalne.
W wyroku z dnia 12 grudnia 2017 r. Naczelny Sąd Administracyjny (sygn. akt II OSK 2188/17) wskazał: „…W ocenie Sądu I instancji sformułowanie “nie dłużej niż 7 dni” obejmuje również udostępnienie dokumentacji “na poczekaniu” w sytuacji, w której wykonanie tej czynności zgodnie z wnioskiem pacjenta jest możliwe – np. wydruk bieżącej historii choroby w danej przychodni. Zdaniem Sądu I instancji nie w każdym przypadku wydanie “na poczekaniu” jest możliwe, np. w sytuacji, gdy pacjent nie chce czekać i prosi o przesłanie dokumentacji do domu, czy zwraca się o dokumentację medyczną z kilku placówek, archiwalną, ze wskazaniem określonego przedziału czasowego, w formie kopii poświadczonej za zgodność. Skarżący wyjaśnił przy tym, że dla przypadków, w których konieczne jest usprawnienie działania pracowników rejestracji oraz pracowników wspólnego dla wszystkich 12 przychodni (w tym jedna w Łomiankach) archiwum – ustalono termin do 7 dni. Dlatego też zdaniem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego nie pozostaje w żadnej kolizji z określeniem “bez zbędnej zwłoki”.
 
 
 
 
FacebookLinkedInEmailPrint

Udostępnianie dokumentacji medycznej zmarłego pacjenta

Już za chwileczkę już a momencik, bo w sobotę 09.02.2019 r. zaczną obowiązywać nowe przepisy dotyczące udostępniania dokumentacji medycznej po śmierci pacjenta.
Tego dnia wchodzi bowiem w życie Ustawa z dnia 6 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 150).

Zmiana jest odpowiedzią na wiele postulatów mających na celu ułatwienie osobom bliskim dostępu do dokumentacji medycznej zmarłego pacjenta.

Do tej pory placówka medyczna mogła wydać dokumentację zmarłego jedynie wtedy, gdy upoważnienie takie wynikało z wyrażonej przed śmiercią zgody pacjenta. Udostępnienie dokumentacji było także możliwe w przypadku osoby, która w chwili zgonu pacjenta była jego przedstawicielem ustawowym.
Obecnie prawo do dostępu do dokumentacji medycznej zmarłego pacjenta będą miały osoby bliskie.

Kto będzie uznany za osobę bliską
Odpowiedzi udziela art. 3 ust 1 pkt 2 Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Są to: małżonek, krewny lub powinowaty do drugiego stopnia w linii prostej, przedstawiciel ustawowy, osoba pozostająca we wspólnym pożyciu lub osoba wskazana przez pacjenta.

Może się zdarzyć, że pomiędzy bliskimi wystąpi spór – np. ze względu na rodzinne nieporozumienia – o to czy danej osobie można udostępnić dokumentację medyczną.
Wówczas osoba bliska będzie mogła sprzeciwić się udostępnieniu dokumentacji innym bliskim.
Taki sam sprzeciw będzie mógł być wyrażony również przez samego pacjenta jeszcze za życia w stosunku do osoby uznawanej za bliską.
Zapamiętajcie, że sprzeciw osoby bliskiej jaki i jak sprzeciw pacjenta wobec ujawniania informacji objętych tajemnicą lekarską wyrażony przed śmiercią winien być dołączony do dokumentacji medycznej pacjenta.

W przypadku sprzeciwu zgodę na udostępnienie dokumentacji będzie mógł wydać sąd w postępowaniu nieprocesowym na wniosek danej osoby lub osoba wykonująca zawód medyczny.
Taka procedura ma zapobiec wszelkim wątpliwościom, co do oceny i badania zasadności przez lekarzy i placówki medyczne ustalania uprawnień konkretnej osoby.

Powinniście również wiedzieć, że sprzeciw pacjenta, co do udostępniania dokumentacji medycznej po jego śmierci nie będzie bezwzględny.

W sytuacji, gdy pacjent wyraził sprzeciw za życia, dokumentacja medyczna będzie mogła być ujawniona jeżeli będzie to niezbędne:
✔️w celu dochodzenia odszkodowania lub zadośćuczynienia, z tytułu śmierci pacjenta;
✔️dla ochrony życia lub zdrowia osoby bliskiej.

O powyższym także zadecyduje – na wniosek osoby bliskiej – sąd w postępowaniu nieprocesowym. Przy wydawaniu decyzji, winien się on kierować interesem uczestników postępowania, rzeczywistą więzią osoby bliskiej ze zmarłym pacjentem, wolą zmarłego pacjenta oraz okolicznościami wyrażenia sprzeciwu, czy i w jakim zakresie tajemnica zostanie ujawniona.

Czy te zmiany są również odpowiedzią na Wasze postulatyJak je oceniacie
 
 
 
 
FacebookLinkedInEmailPrint

Czy można udzielić informacji o stanie zdrowia pacjenta bez jego upoważnienia?

Dziś pokrótce przybliżymy Wam problem udzielania informacji o stanie zdrowia pacjenta osobom, które nie zostały do tego upoważnione przez samego pacjenta.

Zapewne nie raz spotkaliście się z sytuacją, gdy jakaś osoba powołując się na pokrewieństwo, narzeczeństwo, czy też partnerstwo domagała się od Was informacji o stanie zdrowia pacjenta.

Sprawa jest prosta, gdy pacjent formalnie upoważnił taką osobę.
Trudność pojawia się natomiast w momencie, gdy takiego upoważnienia nie złożył. Może się również zdarzyć, że nie zdążył tego zrobić a jest nieprzytomny lub w stanie niezdolnym do zrozumienia znaczenia informacji.

Co wtedy?

Przede wszystkim wiedzcie, że nie powinniście z automatu odmawiać takiej osobie.

Pamiętajcie, że zgodnie z Kodeksem Etyki Lekarskiej możecie udzielić dla dobra chorego, niezbędnych informacji osobie, co do której jesteście przekonani, że działa ona w interesie chorego.

Ponadto, na ratunek przychodzi Wam art. 31 ust 6. Ustawy o Zawodach Lekarza i Lekarza Dentysty, który stanowi wprost, że w sytuacji, gdy pacjent jest nieprzytomny bądź niezdolny do zrozumienia znaczenia informacji wówczas informacji o jego stanie zdrowia powinniście przekazać osobie bliskiej.

Natomiast osobą bliską zgodnie z definicją wynikającą z Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta jest: małżonek, krewny lub powinowaty do drugiego stopnia w linii prostej, przedstawiciel ustawowy, osoba pozostająca we wspólnym pożyciu lub osoba wskazana przez pacjenta.

Powyższe rozważania dotyczą pacjenta powyżej 16 roku życia.
Udzielanie informacji o stanie zdrowia pacjenta poniżej 16 roku życia przybliży Wam poniższy wpis, który opublikowałyśmy w wakacje:
https://www.facebook.com/PrawnikLekarza/photos/a.188960128501131/242655379798272/?type=3&theater
 
 
 
 
FacebookLinkedInEmailPrint

Strona 1 z 2

KONTAKT

Kancelaria Adwokacko-Radcowska
"Podsiadły-Gęsikowska, Powierża" Sp. p.

ul. Filtrowa 61/3
02-056 Warszawa

+48 22 628 64 94
+48 600 322 901

kancelaria@prawniklekarza.pl

REGON: 369204260 NIP: 7010795766

AEKSANDRA POWIERŻA

+48 604 077 322
aleksandra.powierza@prawniklekarza.pl

KAROLINA PODSIADŁY-GĘSIKOWSKA

+48 735 922 156
karolina.podsiadly@prawniklekarza.pl