Tag: prawo do informacji

Czy można udzielić informacji o stanie zdrowia pacjenta bez jego upoważnienia?

Dziś pokrótce przybliżymy Wam problem udzielania informacji o stanie zdrowia pacjenta osobom, które nie zostały do tego upoważnione przez samego pacjenta.

Zapewne nie raz spotkaliście się z sytuacją, gdy jakaś osoba powołując się na pokrewieństwo, narzeczeństwo, czy też partnerstwo domagała się od Was informacji o stanie zdrowia pacjenta.

Sprawa jest prosta, gdy pacjent formalnie upoważnił taką osobę.
Trudność pojawia się natomiast w momencie, gdy takiego upoważnienia nie złożył. Może się również zdarzyć, że nie zdążył tego zrobić a jest nieprzytomny lub w stanie niezdolnym do zrozumienia znaczenia informacji.

Co wtedy?

Przede wszystkim wiedzcie, że nie powinniście z automatu odmawiać takiej osobie.

Pamiętajcie, że zgodnie z Kodeksem Etyki Lekarskiej możecie udzielić dla dobra chorego, niezbędnych informacji osobie, co do której jesteście przekonani, że działa ona w interesie chorego.

Ponadto, na ratunek przychodzi Wam art. 31 ust 6. Ustawy o Zawodach Lekarza i Lekarza Dentysty, który stanowi wprost, że w sytuacji, gdy pacjent jest nieprzytomny bądź niezdolny do zrozumienia znaczenia informacji wówczas informacji o jego stanie zdrowia powinniście przekazać osobie bliskiej.

Natomiast osobą bliską zgodnie z definicją wynikającą z Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta jest: małżonek, krewny lub powinowaty do drugiego stopnia w linii prostej, przedstawiciel ustawowy, osoba pozostająca we wspólnym pożyciu lub osoba wskazana przez pacjenta.

Powyższe rozważania dotyczą pacjenta powyżej 16 roku życia.
Udzielanie informacji o stanie zdrowia pacjenta poniżej 16 roku życia przybliży Wam poniższy wpis, który opublikowałyśmy w wakacje:
https://www.facebook.com/PrawnikLekarza/photos/a.188960128501131/242655379798272/?type=3&theater
 
 
 
 
FacebookLinkedInEmailPrint

Czy lekarz może udzielić informacji telefonicznej rodzicom o stanie zdrowia ich dziecka?

Z tym zagadnieniem wielu lekarzy boryka się zwłaszcza od momentu wejście w życie przepisów RODO.

Nie ulega wątpliwości, że dane dotyczące stanu zdrowia każdego pacjenta podlegają szczególnej ochronie. Ochronie podlegają wszelkie dane związane z pacjentem, w szczególności te związane z udzielaniem mu świadczeń zdrowotnych. Osoby wykonujące zawód medyczny są związane tajemnicą, nadto podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych są obowiązane do zapewnienia ochrony danych zawartych w dokumentacji medycznej.

Nie można jednak dać się zwariować tej całej otoczce jaka wytworzyła się wokół RODO.

Pamiętaj, że jednym z praw pacjenta jest prawo pacjenta do informacji o stanie zdrowia. 

O tym właśnie przypomniał Rzecznik Praw Pacjenta w swoim stanowisku z dnia 12.06.2018 r. bowiem jeden ze Szpitali odmawiał udzielenia informacji telefonicznej rodzicom o stanie zdrowia ich dziecka powołując się na przepisy RODO, w sytuacji gdy dzieci uległy wypadkowi jadąc autokarem na wycieczkę.

Zaznaczyć należy, że w przypadku małoletnich prawo do informacji o stanie zdrowia realizują przedstawiciele ustawowi, czyli rodzice wykonujący władzę rodzicielską wobec swoich dzieci. 

Rzecznik Praw Pacjenta podkreślił, że przepisy prawa nie zabraniają udzielania informacji o stanie zdrowia w rozmowie telefonicznej. 

Kwestią problematyczną jest natomiast, aby udzielić informacji osobie do tego uprawnionej. Nie ma określonych reguł czy też sposobów weryfikacji statusu osoby kontaktującej się ze szpitalem telefonicznie. Stąd też ważne jest, aby każdy taki kontakt podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych rozpatrywał indywidualnie, z uwzględnieniem okoliczności danej sprawy. 

Niedopuszczalne jest postępowanie zakładające z góry odmowę udzielenia informacji o stanie zdrowia pacjenta, w tym o jego pobycie w podmiocie leczniczym, bez jakiejkolwiek próby indywidualnego rozpatrzenia sygnału i weryfikacji osoby dzwoniącej.

Oczywiście dane dotyczące małoletnich pacjentów podlegają ochronie, jednakże – jak wskazano wyżej – szpitale powinny dołożyć należytej staranności w procesie identyfikacji osób dzwoniących.

W sytuacji kataklizmu czy też innego przykrego wypadku placówki medyczne powinny wesprzeć rodziców w tym zakresie. 

Rodzic, który złożył oświadczenie o tym, że jest przedstawicielem ustawowym lub w inny sposób uwiarygodnił swoją tożsamość, na przykład przez podanie danych o swoim dziecku, takich jak nr PESEL, data urodzenia bądź drugie imię dziecka, powinna zostać udzielona informacja w zakresie tego, czy małoletni przebywa w szpitalu oraz jaki jest jego stan. Jeżeli rozmowy w szpitalu są nagrywane, tak przeprowadzona weryfikacja stanowi zabezpieczenie dla podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych w zakresie dołożenia należytej staranności przy weryfikacji osoby dzwoniącej. W przypadku braku rejestracji rozmów pracownik szpitala powinien sporządzić notatkę służbową dokumentującą przebieg rozmowy.

Rzecznik Praw Pacjenta podkreśla również, że zgodnie z art. 28 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej podmiot leczniczy wykonujący działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne jest obowiązany w razie pogorszenia się stanu zdrowia pacjenta, powodującego zagrożenie życia lub w razie jego śmierci, niezwłocznie zawiadomić wskazaną przez pacjenta osobę lub instytucję, lub przedstawiciela ustawowego. Zatem ustawodawca nałożył obowiązek na ww. podmiot leczniczy poinformowania rodzica o pogorszeniu się stanu zdrowia jego dziecka. Tym bardziej taka informacja może być przekazana przez telefon, skoro powyższy obowiązek musi być wykonany niezwłocznie. Dodatkowo zainicjować ww. rozmowę może sam rodzic, telefonując do ww. podmiotu leczniczego.

FacebookLinkedInEmailPrint

Strona 2 z 2

KONTAKT

Kancelaria Adwokacko-Radcowska
"Podsiadły-Gęsikowska, Powierża" Sp. p.

ul. Filtrowa 61/3
02-056 Warszawa

+48 22 628 64 94
+48 600 322 901

kancelaria@prawniklekarza.pl

REGON: 369204260 NIP: 7010795766

AEKSANDRA POWIERŻA

+48 604 077 322
aleksandra.powierza@prawniklekarza.pl

KAROLINA PODSIADŁY-GĘSIKOWSKA

+48 735 922 156
karolina.podsiadly@prawniklekarza.pl