Osoba, która uzyskała zaświadczenie lekarskie o czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby (czyli tzw. L4) przebywając na urlopie chorobowym ma obowiązek stosowania się do zaleceń lekarza i powstrzymywania się od świadczenia pracy zarobkowej. Czasem zdarza się, że ZUS, na podstawie art. 59 Ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1732 z późn. zm.) kontroluje, czy świadczeniobiorca faktycznie stosuje się do obowiązku powstrzymania się od pracy i nie wykorzystuje zwolnienie od pracy w sposób niezgodny z celem tego zwolnienia.

Zgodnie z art. 55 ust. 3 pkt. 7 ww. ustawy zaświadczenie o czasowej niezdolności do pracy powinno zawierać wskazanie lekarskie odpowiednio określające, czy chory powinien leżeć, czy też chory może chodzić. Jeśli lekarz po badaniu nie odnotował takich przeciwskazań, pacjent może udać się na wybory. W naszej opinii, nie ma podstaw zabraniających wychodzenia z domu celem oddania głosu, tylko z powodu samego faktu przebywania na zasiłku chorobowym i obawy przed kontrolą ZUS. Świadczeniobiorca może powołując się na zalecenia lekarza wyjaśnić w razie kontroli, z jakiego powodu opuścił adres pobytu, o którym mowa w art. 59 ust. 5 d ww. ustawy.

W interpelacji poselskiej nr 44051 Ministra Rodziny i Polityki Społecznej zapytano o możliwość pełnienia funkcji członka obwodowej komisji wyborczej i związanego z tym ryzyka utraty należnych zasiłków i świadczeń. 13 września 2023 r. Minister Rodziny i Polityki Społecznej Marlena Maląg udzieliła odpowiedzi, że zgodnie z orzecznictwem Sądu Okręgowego w Ostrołęce z 29 czerwca 2015 r. (III Ua 9/15) „wykonywanie zadań członka komisji wyborczej nie może być w żaden sposób utożsamiane z zarobkowaniem” (…). Minister wskazała też, że przy ocenie konkretnego przypadku, należy brać pod uwagę cel zwolnienia oraz stan faktyczny i indywidualnie rozstrzygnąć sprawę. W związku z powyższym, samo uczestniczenie w wyborach, tym bardziej nie powinno stanowić powodu do utraty świadczenia chorobowego.

Jednak w razie niemożności osobistego stawienia się w lokalu wyborczym ustawodawca przewidział możliwość głosowania korespondencyjnego. Osoby, które znalazły się w izolacji lub kwarantannie po 10 października 2023 mają termin na złożenie wniosku do 13 października 2023, przez stronę gov.pl lub telefonicznie. W przypadku nagłej hospitalizacji, osoby które trafią do szpitala 13 lub 14 października zostaną automatycznie dopisane na listy wyborców w przeddzień głosowania do obwodowej komisji wyborczej na terenie szpitala. Należy jednak pamiętać, że komisja taka może zostać utworzona, jeśli w dniu wyborów w danej placówce będzie przebywać przynajmniej 15 osób uprawnionych do głosowania. Sytuacja komplikuje się dla wyborców, którzy trafią do szpitala 15 października, wówczas, jeśli nie będą posiadać zaświadczenia o prawie do głosowania nie będą mogli oddać głosu w obwodowej komisji wyborczej w podmiocie leczniczym.

opr. przy udziale współpracownika Kancelarii Łukasza Kornickiego

 

FacebookLinkedInEmailPrint