Powracamy z dalszym komentarzem do Ustawy o niektórych zawodach medycznych.
 
Dzisiaj omówimy kwestię ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWODOWEJ, a dokładnie, przed jakimi podmiotami toczy się postępowanie oraz jak wygląda etap postępowania wyjaśniającego.
 Musicie bowiem wiedzieć drodzy Medycy, że od teraz możecie za ewentualne przewinienia zawodowe ponosić odpowiedzialność. Przewinienie zawodowe, to zawinione naruszenie przepisów związanych z wykonywaniem danego zawodu medycznego.
Wiedzcie, że postępowanie w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej toczy się na kilku etapach:
  • czynności sprawdzające prowadzone przez rzecznika dyscyplinarnego;
  • postępowanie wyjaśniające prowadzone przez rzecznika dyscyplinarnego;
  • postępowanie przed Komisją Odpowiedzialności Zawodowej.

 

Dziś opowiemy o postępowaniu WYJAŚNIAJĄCYM.
Ale zanim do tego przejdziemy, kilka słów o Rzeczniku dyscyplinarnym oraz Komisji Odpowiedzialności Zawodowej, czyli organami, przed którymi może toczyć się postępowanie.
Organy te powoływane są Ministra Zdrowia. Odnośnie Rzeczników – powołuje się ich w liczbie 4, którzy – UWAGA!! muszą posiadać wykształcenie prawnicze (a nie z konkretnej dziedziny medycyny!) i co najmniej 5-letnie doświadczenie w obszarze prawa administracyjnego i procesowego. Nie mogą oni być karani za przestępstwo umyślne lub z tytułu odpowiedzialności dyscyplinarnej, zawodowej, dając rękojmię należytego wykonywania tej funkcji oraz posiadając wiedzę w zakresie zasad wykonywania zawodów medycznych.
 
Komisja odpowiedzialności zawodowej powoływana jest zaś na 4-letnią kadencję w następującym składzie:
  • 4 przedstawicieli wykonujących dany zawód medyczny (plus dietetyka w określonym zakresie)
  • 8 przedstawicieli Ministra Zdrowia (specjalistów stowarzyszeń naukowych, związków zawodowych).
Określono, że przewodniczący komisji musi posiadać wykształcenie prawnicze oraz o najmniej 5-letnie doświadczenie w obszarze prawa administracyjnego i procesowego oraz warunki jak przy rzeczniku odpowiedzialności zawodowej.
 
Członkiem Komisji może zostać osoba uprawniona do wykonywania zawodu medycznego, posiadająca co najmniej 3-letnie doświadczenie w wykonywaniu danego zawodu medycznego, niekarana za przestępstwo umyślne lub z tytułu odpowiedzialności dyscyplinarnej lub zawodowej, dająca rękojmię należytego wykonywania powierzonych jej zadań.
 
WRACAJĄC DO ETAPÓW POSTĘPOWANIA ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWODOWEJ…
W momencie powiadomienia Rzecznika dyscyplinarnego o możliwości popełnienia przewinienia zawodowego, rozpoczyna on czynności sprawdzające zmierzające do wstępnego wyjaśnienia okoliczności sprawy.
Należy podkreślić, że rzecznik dyscyplinarny wszczyna postępowanie wyjaśniające na wniosek albo z urzędu.
 Jako grupę uprawnioną do złożenia takiego wniosku ustawodawca przewidział:
• Ministra Zdrowia
• Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
• Minister Obrony Narodowej
• Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
• Pokrzywdzonego.
 
Rzecznik dyscyplinarny wydaje postanowienie o wszczęciu lub odmowie wszczęcia postępowania.
Na odmowę wszczęcia postępowania przysługuje zażalenie, które wnosi się do Komisją, za pośrednictwem rzecznika dyscyplinarnego w terminie 14 dni od dnia otrzymania postanowienia.
Komisja utrzymuje w mocy postanowienie Rzecznika dyscyplinarnego albo je uchyla. Uchylając postanowienie, na które wniesiono zażalenie, Komisja przekazuje postępowanie do dalszego prowadzenia przez rzecznika dyscyplinarnego, uzasadniając powody uchylenia lub okoliczności, które należy wyjaśnić, lub czynności, które należy przeprowadzić.
W toku postępowania wyjaśniającego Rzecznik bada czy czyn popełniony mógł stanowić przewinienie zawodowe oraz czy nie zachodzą warunki wyłączające winę lub przesłanki do umorzenia postępowania.
Etap ten właśnie określamy jako postępowanie wyjaśniające.
Kończy się on:
  • przedstawieniem zarzutów,
  • wnioskiem o ukaranie lub
  • zakończeniem postępowania poprzez jego umorzenie.
 
Rzecznik dyscyplinarny prowadząc postępowanie wyjaśniające może:
  • przesłuchiwać pokrzywdzonego i inne osoby w charakterze świadków;
  • powoływać i przesłuchiwać biegłych lub wzywać specjalistów do przeprowadzenia określonych czynności w toku postępowania.

 

W następnym poście opowiemy Wam, jak prowadzone jest postepowanie przed Komisją dyscyplinarną z uwzględnieniem kar za przewinienia zawodowe.
 
Gdybyście potrzebowali pomocy w zakresie postępowań przed rzecznikiem odpowiedzialności zawodowej czy też sądem to wiedzcie, że nasza Kancelaria – pomimo tego, że jesteśmy z Warszawy – działa na terenie całej Polski. Piszcie do nas na adres: kancelaria@prawniklekarza.pl
 
 
FacebookLinkedInEmailPrint