Tag: uchodźca

Recepta dla osoby o statusie „UCHODŹCY”

Ostatni czas jest trudny dla każdego z nas. Zastanawiamy się jak możemy pomóc w tej tragicznej sytuacji i pomyślałyśmy, że przygotujemy dla Was artykuł dotyczący danych, które powinny znaleźć się na recepcie dla osoby o statusie „uchodźcy”. Wiemy, że pojawiają się w tym zakresie liczne wątpliwości, toteż zapraszamy do lektury!

Pewne kwestie, które standardowo wpisujecie na recepcie pominęłyśmy skupiając się na danych samego pacjenta a także na identyfikatorach uprawniających do refundacji leków.

Wasi pacjenci o statusie uchodźcy mają uprawnienia do refundowanych leków, środków spożywczych i wyrobów medycznych.

A zatem na receptach będących przedmiotem naszego wpisu powinny znaleźć się:

 1. Dane dotyczące pacjenta:
 • imię albo imiona i nazwisko, a w przypadku osób o nieustalonej tożsamości – „NN”,
 • adres, w tym adres np. urzędu gminy, gminnego ośrodka pomocy społecznej/ centrum usług społecznych a w przypadku osób o nieustalonym miejscu zamieszkania  – „NMZ”,
 • identyfikator usługobiorcy – tutaj zazwyczaj wpisuje się PESEL, a w przypadku jego braku – seria i numer paszportu albo innego dokumentu stwierdzającego tożsamość
 • datę urodzenia pacjenta, w przypadku gdy nie można jej ustalić na podstawie innych danych zamieszczonych na recepcie,
 1. Dane dotyczące podmiotu, w którym wystawiono receptę
 2. Dane dotyczące osoby wystawiającej receptę albo odpis recepty
 3. Dane dotyczące przepisanego produktu leczniczego, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego
 4. Dane dotyczące daty realizacji recepty
 5. Unikalny numer identyfikujący receptę

W przypadku braku dostępu do systemu teleinformatycznego umożliwiającego wystawienie e-recept można wystawić receptę papierową.

Wówczas w dolnej części recepty zamieszcza się, w formie wydruku, nazwę i adres lub numer REGON podmiotu drukującego receptę, a w przypadku gdy wydruku dokonuje osoba wystawiająca receptę – zwrot „wydruk własny”.

Pamiętaj, że osoba mająca status uchodźcy, co do zasady jest uprawniona do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Tym samym przysługuje jej refundacja na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne w takim samym zakresie jak osoby posiadające ubezpieczenie zdrowotne.

Aby mogła skorzystać z refundacji, na recepcie należy wpisać odpowiedni identyfikator:

 • „BW” – dla pacjenta, który uzyskał w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy i posiada decyzję potwierdzającą to prawo wydaną przez wójta (burmistrza, prezydenta) gminy właściwego ze względu na miejsce zamieszkania świadczeniobiorcy,

UWAGA! w przypadku stanu nagłego – taką decyzję wydaje się na Wasz wniosek złożony niezwłocznie po udzieleniu świadczenia.

 • „DN” – dla pacjenta poniżej 18 roku życia, który uzyskał w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, posiadający miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • „CN”- dla pacjentki, która uzyskała w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, będącej w okresie ciąży, porodu lub połogu posiadającej miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Podstawy prawne:

Art. 96 a Ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1977 z późn. zm.).

Art. 2 i 54 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1285 z późn. zm.).

Art. 159 ust 1 Ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2354 z późn. zm.).

 

FacebookLinkedInEmailPrint

CZY UCHODŹCA MA PRAWO DO KORZYSTANIA ZE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ FINANSOWANEJ ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH ?

Dziś post, który powinien rozwiać Wasze wątpliwości, co do możliwości udzielania świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych osobom przybywającym do nas z Ukrainy w związku z trwającą wojną.

Aby odpowiedzieć na pytanie, komu możemy udzielić świadczenia zdrowotnego w ramach refundacji należy zapoznać się z art. 2 Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, który stanowi, że do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych na zasadach określonych w ustawie mają m.in. prawo:

1) osoby objęte powszechnym – obowiązkowym i dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym, zwane dalej „ubezpieczonymi”,

2) inne niż ubezpieczeni osoby posiadające miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które posiadają obywatelstwo polskie lub uzyskały w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, lub zezwolenie na pobyt czasowy

3)  inne niż wymienione w pkt 1 i 2 osoby, które nie ukończyły 18. roku życia: 

a) posiadające obywatelstwo polskie lub

b) które uzyskały w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy, posiadające miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

4) inne niż wymienione w pkt 1-3 osoby posiadające miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które są w okresie ciąży, porodu lub połogu: 

a)posiadające obywatelstwo polskie lub

b)które uzyskały w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, lub zezwolenie na pobyt czasowy

– zwane dalej „świadczeniobiorcami”.

Jak zweryfikować czy ktoś ma status uchodźcy, lub ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy?

Tutaj odpowiedzi należy szukać w art. 50 ww. Ustawy, który wskazuje:

1. Świadczeniobiorca ubiegający się o udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej jest obowiązany przedstawić:

decyzję wójta (burmistrza, prezydenta) gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania świadczeniobiorcy, potwierdzająca to prawo.

W imieniu ww. decyzja taka może zostać wydana na podstawie upoważnienia przez kierownika ośrodka pomocy społecznej, lub dyrektora centrum usług społecznych.

2. Przedstawienie przez świadczeniobiorcę dokumentów, o których mowa w ust. 1, nie jest wymagane, jeżeli zostaną spełnione łącznie następujące warunki:

1)  świadczeniobiorca potwierdzi swoją tożsamość przez okazanie dowodu osobistego, paszportu, prawa jazdy, legitymacji szkolnej

2)  osoba udzielająca świadczeń zdrowotnych uzyska potwierdzenie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie dokumentu elektronicznego sporządzonego, na podstawie numeru PESEL, przez Fundusz dla świadczeniodawcy lub niebędącej świadczeniodawcą osoby uprawnionej.

W przypadku niepotwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej w sposób powyżej określony świadczeniobiorca po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość może przedstawić inny dokument potwierdzający prawo do świadczeń opieki zdrowotnej, a jeżeli takiego dokumentu nie posiada, złożyć pisemne oświadczenie o przysługującym mu prawie do świadczeń opieki zdrowotnej.

O tym jak takie oświadczenie powinno wyglądać wskazuje wprost Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 marca 2021 r  w sprawie wzorów oświadczeń o przysługującym świadczeniobiorcy prawie do świadczeń opieki zdrowotnej. (Dz.U. z 2021 r. poz. 475).

Natomiast, aby przyspieszyć cały proceder zgodnie z komunikatem internetowym zamieszczonym przez NFZ w dniu 26.02.2022 r. na swojej stronie:

„Rząd przygotowuje specjalne rozwiązania prawne, które umożliwią rozliczenie świadczeń medycznych, udzielonych obywatelom Ukrainy przybywającym do RP w związku z agresją militarną Rosji na teren Ukrainy.”

NFZ wyjaśnia, iż chodzi o obywateli Ukrainy, którzy posiadają zaświadczenie wystawione przez Straż Graniczną RP lub odcisk stempla Straży Granicznej RP w dokumencie podróży, potwierdzające legalny pobyt na terytorium RP, po przekroczeniu granicy od 24 lutego 2022 r., w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy.

Przepisy obejmą placówki medyczne, które mają podpisany kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Zmiany w prawie będą obowiązywały z mocą wsteczną od 24 lutego 2022 roku.

Zasady udzielania świadczeń medycznych dla obywateli Ukrainy oraz ich rozliczania będą identyczne, jak w przypadku polskich pacjentów. Obywatele Ukrainy będą posiadać dodatkowy tytuł uprawniający do świadczeń zdrowotnych w Polsce.

Za świadczenia zapłaci Narodowy Fundusz Zdrowia ze środków z budżetu państwa. Podstawą rozliczeń będą stawki zapisane w umowach z NFZ.

NFZ podkreśla, że trwa przygotowanie specjalnych rozwiązań prawnych.

Niemniej, gdy do świadczeniodawcy, trafi pacjent z Ukrainy, już teraz:

 • nie powinni odmawiać mu pomocy
 • nie powinni odsyłać pacjenta do innego świadczeniodawcy 
 • nie powinni domagać się od niego zapłaty za udzielone świadczenia i nie powinni wystawiać za nie faktur
 • powinni ewidencjonować odrębnie każdy przypadek udzielenia pomocy obywatelowi Ukrainy na podstawie danych z paszportu i/lub z innego dokumentu podróży albo z zaświadczenia wydanego przez Straż Graniczną RP.

WAŻNE!

Sprawozdawanie i rozliczanie z OW NFZ świadczeń zdrowotnych udzielonych obywatelom Ukrainy w ramach umów z NFZ, będzie możliwe niezwłocznie po uchwaleniu specjalnej ustawy i określeniu szczegółowych rozwiązań rozliczeniowych.

O wszystkich zmianach w prawie będziemy Was na bieżąco informować. Powyższy wpis jest aktualny na 28 lutego 2022 r.

FacebookLinkedInEmailPrint

KONTAKT

Kancelaria Adwokacko-Radcowska
"Podsiadły-Gęsikowska, Powierża" Sp. p.

ul. Filtrowa 61/3
02-056 Warszawa

+48 22 628 64 94
+48 600 322 901

kancelaria@prawniklekarza.pl

REGON: 369204260 NIP: 7010795766

AEKSANDRA POWIERŻA

+48 604 077 322
aleksandra.powierza@prawniklekarza.pl

KAROLINA PODSIADŁY-GĘSIKOWSKA

+48 735 922 156
karolina.podsiadly@prawniklekarza.pl