Ostatni czas jest trudny dla każdego z nas. Zastanawiamy się jak możemy pomóc w tej tragicznej sytuacji i pomyślałyśmy, że przygotujemy dla Was artykuł dotyczący danych, które powinny znaleźć się na recepcie dla osoby o statusie „uchodźcy”. Wiemy, że pojawiają się w tym zakresie liczne wątpliwości, toteż zapraszamy do lektury!

Pewne kwestie, które standardowo wpisujecie na recepcie pominęłyśmy skupiając się na danych samego pacjenta a także na identyfikatorach uprawniających do refundacji leków.

Wasi pacjenci o statusie uchodźcy mają uprawnienia do refundowanych leków, środków spożywczych i wyrobów medycznych.

A zatem na receptach będących przedmiotem naszego wpisu powinny znaleźć się:

 1. Dane dotyczące pacjenta:
 • imię albo imiona i nazwisko, a w przypadku osób o nieustalonej tożsamości – „NN”,
 • adres, w tym adres np. urzędu gminy, gminnego ośrodka pomocy społecznej/ centrum usług społecznych a w przypadku osób o nieustalonym miejscu zamieszkania  – „NMZ”,
 • identyfikator usługobiorcy – tutaj zazwyczaj wpisuje się PESEL, a w przypadku jego braku – seria i numer paszportu albo innego dokumentu stwierdzającego tożsamość
 • datę urodzenia pacjenta, w przypadku gdy nie można jej ustalić na podstawie innych danych zamieszczonych na recepcie,
 1. Dane dotyczące podmiotu, w którym wystawiono receptę
 2. Dane dotyczące osoby wystawiającej receptę albo odpis recepty
 3. Dane dotyczące przepisanego produktu leczniczego, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego
 4. Dane dotyczące daty realizacji recepty
 5. Unikalny numer identyfikujący receptę

W przypadku braku dostępu do systemu teleinformatycznego umożliwiającego wystawienie e-recept można wystawić receptę papierową.

Wówczas w dolnej części recepty zamieszcza się, w formie wydruku, nazwę i adres lub numer REGON podmiotu drukującego receptę, a w przypadku gdy wydruku dokonuje osoba wystawiająca receptę – zwrot „wydruk własny”.

Pamiętaj, że osoba mająca status uchodźcy, co do zasady jest uprawniona do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Tym samym przysługuje jej refundacja na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne w takim samym zakresie jak osoby posiadające ubezpieczenie zdrowotne.

Aby mogła skorzystać z refundacji, na recepcie należy wpisać odpowiedni identyfikator:

 • „BW” – dla pacjenta, który uzyskał w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy i posiada decyzję potwierdzającą to prawo wydaną przez wójta (burmistrza, prezydenta) gminy właściwego ze względu na miejsce zamieszkania świadczeniobiorcy,

UWAGA! w przypadku stanu nagłego – taką decyzję wydaje się na Wasz wniosek złożony niezwłocznie po udzieleniu świadczenia.

 • „DN” – dla pacjenta poniżej 18 roku życia, który uzyskał w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, posiadający miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • „CN”- dla pacjentki, która uzyskała w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, będącej w okresie ciąży, porodu lub połogu posiadającej miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Podstawy prawne:

Art. 96 a Ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1977 z późn. zm.).

Art. 2 i 54 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1285 z późn. zm.).

Art. 159 ust 1 Ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2354 z późn. zm.).

 

FacebookLinkedInEmailPrint