Zacznijmy od zamknięcia żłobków, przedszkoli i szkół.

Czy w takiej sytuacji jesteście inaczej traktowani od rodziców wykonujących zawody niemedyczne
Nie.
Wszystko zależy od tego na jakiej podstawie jesteście zatrudnieni i w jakim wieku macie dziecko.

Jeśli posiadacie ubezpieczenie zdrowotne i jesteście opiekunami dzieci w wieku do lat 8 to przysługuje Wam prawo do przejścia na dodatkowy zasiłek opiekuńczy w wymiarze do 14 dni by zajmować się dzieckiem.

Nie ma znaczenia czy jesteście pracownikami czy też udzielacie świadczeń zdrowotnych na podstawie umowy cywilnej.
Jako opiekun dziecka macie prawo do skorzystania z dodatkowego zasiłku.

Ale uwaga❗️❗️❗️W tym samy czasie drugi rodzic/opiekun nie może korzystać z tego uprawnienia.
Bez znaczenia jest również czy macie jedno, dwójkę czy większą ilość dzieci- wymiar przebywania z dzieckiem/dziećmi jest taki sam.

A i jeszcze jedna istotna sprawa w tym zakresie.
Jeśli jedno z opiekunów i tak przebywa w domu, bo np. jest na zwolnieniu lekarskim to wówczas drugi rodzic/opiekun ma prawo do ubiegania się o dodatkowy zasiłek opiekuńczy i pobyt z dzieckiem w domu.
Zasada jest taka, że jeśli jesteś na zwolnieniu lekarskim to generalnie masz robić wszystko, aby wyzdrowieć i nie możesz zajmować się innymi osobami (oczywiście z prawnego punktu widzenia 😜).

W przypadku udzielania świadczeń zdrowotnych w oparciu o umowę o pracę zapewne sytuacja wydaje się być dla Was klarowniejsza. Jesteście w końcu pracownikami i chroni Was kodeks pracy. Czujecie się bezpieczniej (przynajmniej powinniście).

W przypadku medyków świadczących usługi na tzw. kontrakcie, czyli po prostu na podstawie umowy cywilnej, sprawa może nie być taka oczywista.
Chęć skorzystania z uprawnienia do dodatkowego zasiłku uzależniona może być od zapisów, jakie macie w umowie.
Zazwyczaj jednak umowy tego rodzaju zawierają postanowienia wymieniające przypadki, kiedy możecie być nieobecni bez ponoszenia sankcji czy innych konsekwencji finansowych. Może to być choroba, lub po prostu ogólne stwierdzenie: „sytuacje losowe” itp.

Jeśli zatem Wasza umowa zezwala na nieobecność z powodu sytuacji wyjątkowych, niezależnych od Was- to w naszej ocenie zamknięcie żłobka, przedszkola, czy szkoły w aktualnych warunkach jest podstawą uzasadniającą Waszą absencję w podmiocie leczniczym, oczywiście pod warunkiem poinformowania o tym podmiotu leczniczego na warunkach określonych w umowie.

Kolejna rzecz – to pytanie padło dziś od jednego z naszych Czytelników:
Czy w kontekście specustawy i pandemii SARS-Cov19, medykowi wciąż przysługuje od pracodawcy zwrot kosztów w razie odwołania z urlopu

Odpowiadając na to pytanie podkreślić należy, że generalnie na obecnym etapie nie zmienił się Wasz zakres praw czy obowiązków, jako pracowników.

Specustawa daje różne możliwości pracodawcom czy też innym organom państwowym, ale sama nie ogranicza wprost Waszych uprawnień.

Co jeszcze powinniście wiedzieć

Otóż pracownicy podmiotów leczniczych, osoby wykonujące zawody medyczne oraz osoby, z którymi podpisano umowy na wykonywanie świadczeń zdrowotnych, mogą być skierowani do pracy przy zwalczaniu epidemii przez okres do 3 miesięcy w podmiocie leczniczym lub w innej jednostce organizacyjnej wskazanych w decyzji.

Decyzję taką na terenie województwa, w którym osoba skierowana posiada miejsce pobytu lub jest zatrudniona, wydaje właściwy wojewoda, a w razie skierowania do pracy na obszarze innego województwa – minister właściwy do spraw zdrowia.

Jeśli dojdzie do takiej sytuacji i zostaniecie skierowani do tego rodzaju pracy, wówczas Wasz dotychczasowy pracodawca jest obowiązany udzielić Wam urlopu bezpłatnego na czas jej trwania, a podmiot, w którym będziecie pracować nawiązuje z Wami stosunek pracy na czas jej wykonywania, ale na okres nie dłuższy niż wskazany w decyzji.

Z tego tytułu przysługuje Wam wyłącznie wynagrodzenie zasadnicze w wysokości nie niższej niż 150% przeciętnego wynagrodzenia zasadniczego przewidzianego na danym stanowisku pracy w zakładzie wskazanym w tej decyzji lub w innym podobnym zakładzie, jeżeli w zakładzie wskazanym nie ma takiego stanowiska.
Wynagrodzenie nie może być niższe niż wynagrodzenie, które osoba skierowana do pracy przy zwalczaniu epidemii otrzymała w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym wydana została decyzja o skierowaniu jej do pracy przy zwalczaniu epidemii.

Ponadto, w takiej sytuacji przysługuje Wam zwrot kosztów przejazdu, zakwaterowania i wyżywienia, na zasadach określonych w przepisach o ustalaniu oraz wysokości należności przysługującej pracownikom państwowych jednostek z tytułu podróży służbowych na obszarze kraju.
Zwrot kosztów z tytułu zakwaterowania lub wyżywienia nie przysługuje w przypadku zapewnienia w miejscu wykonywania pracy bezpłatnego zakwaterowania lub wyżywienia.

Ale Uwaga❗️❗️❗️ Spokojnie.
Są pewne wyjątki i nie każdy z Was musi zostać skierowany do pracy przy zwalczaniu epidemii.
Kto zatem nie może
👉osoby, które nie ukończyły 18 lat bądź ukończyły 60 lat;
👉 kobiety w ciąży lub osoby wychowujące dzieci w wieku do 18 lat, w tym osoby wychowujące samotnie dzieci do lat 18;
👉osoby, u których orzeczono częściową lub całkowitą niezdolność do pracy;
👉inwalidzi i osoby z orzeczonymi chorobami przewlekłymi;
👉osoby zajmujące kierownicze stanowiska państwowe oraz posłowie i senatorowie

Trzymajcie się i dbajcie o siebie❗️
Bez Was nie będzie nas. Hmm zabrzmiało trochę patetycznie😜

FacebookLinkedInEmailPrint