Kategoria: świadczenia zdrowotne

NOWE PRZEPISY – pomoc obywatelom Ukrainy

W sobotę weszła w życie ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. 2022 r. poz. 583) – tzw. „specustawa”. Po stosunkowo „szybkiej” ścieżce legislacyjnej, doczekaliśmy się szczególnych regulacji prawnych, które w obecnej sytuacji są niezbędne.

Jednocześnie informujemy, iż specustawa długo nie pozostanie w takim „kształcie”, jak Wam ją dziś przedstawimy. Politycy zaznaczali, iż w związku z bardzo dynamiczną sytuacją zmiany specustawy, tj. nowelizacje poszczególnych artykułów, będą nieuniknione.

Ustawa mimo, iż weszła w życie 12 marca 2022 r., to działa z tzw. „mocą wsteczną”, czyli od 24 lutego 2022 r. (z dwoma wyjątkami). Określa ona szczególne zasady zalegalizowania pobytu:

 • obywateli Ukrainy, którzy przybyli do Polski, bezpośrednio z Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa,
 • obywateli Ukrainy posiadających Kartę Polaka, którzy wraz z najbliższą rodziną z powodu tych działań przybyli do Polski,
 • małżonków obywateli Ukrainy, nieposiadających ukraińskiego obywatelstwa, jeśli przybyli do Polski bezpośrednio z Ukrainy w związku z działaniami wojennymi.

Informacje ogólne:

Pobyt uważa się za legalny w okresie 18 miesięcy, licząc od dnia 24 lutego 2022 r. Jeśli ustawa nie ulegnie nowelizacji, to za koniec legalnego pobytu na dzień dzisiejszy przyjmujemy termin nie wcześniejszy niż 24 sierpnia 2023 r.

Rejestracja legalnego pobytu obywatela Ukrainy następuje na jego wniosek przez Komendanta Głównej Straży Granicznej, który to prowadzi rejestr obywateli Ukrainy w systemie teleinformatycznym. Na złożenie wniosku obywatel Ukrainy ma 60 dni od dnia wjazdu do Polski.

Ważne! Wyjazd obywatela Ukrainy z Polski na okres powyżej 1 miesiąca pozbawia go uprawnienia legalnego pobytu na terenie Polski.

Warto wspomnieć także o zwolnieniu podatkowym, które ustanowione zostało w art. 74 specustawy:

Zwalnia się od podatku dochodowego pomoc humanitarną otrzymaną w okresie od dnia 24 lutego 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. przez podatników będących obywatelami Ukrainy, którzy w tym okresie przybyli z terytorium Ukrainy, na skutek toczących się na tym terytorium działań wojennych, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.”

Jest to na tyle istotne, iż wiąże się z bezproblemowym udzielaniem świadczeń medycznych przez podmioty prywatne. Wynika z tego, że udzielanie świadczeń pro bono traktowane będzie jak darowizna.

Przepisy związane z pomocą medyczną (art. 37 specustawy):

Obywatel Ukrainy, którego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1, jest uprawniony do opieki medycznej udzielanej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obejmującej świadczenia opieki zdrowotnej na zasadach i w zakresie,   jaki przysługuje osobom objętym obowiązkowym lub dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym przysługuje prawo do świadczeń na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. oświadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, z wyłączeniem:

 • leczenia uzdrowiskowego i rehabilitacji uzdrowiskowej,
 • podania produktów leczniczych wydawanych świadczeniobiorcom w ramach programów polityki zdrowotnej ministra właściwego do spraw zdrowia (podawane przez podmioty realizujące ww. programy)

Świadczenia opieki zdrowotnej są̨ udzielane przez świadczeniodawców:

 • na podstawie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej
 • przez apteki na podstawie umów na realizację recept, zawartych
  z NFZ.

Koszty świadczeń́ opieki zdrowotnej są̨ rozliczane ze świadczeniodawcami oraz aptekami przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Dodatkowo w art. 32 specustawy znajdziemy prawo obywatela Ukrainy do bezpłatnej pomocy psychologicznej.Zapewnia ją wójt, burmistrz lub prezydent miasta gminy właściwej ze względu na miejscu pobytu obywatela Ukrainy. 

Przepisy ułatwiające zatrudnienie lekarzy
i pielęgniarek.

Lekarze i pielęgniarki posiadający warunkowe prawo wykonywania zawodu będą mogli być kierowani do leczenia uciekających obywateli Ukrainy. Dzięki tym przepisom nie będzie potrzeby wszczynania procedury administracyjnej w przypadku konieczności przeniesienia medyka do innej placówki.

Obywatelom Ukrainy, którzy uzyskali poza UE kwalifikacje lekarza lub lekarza dentysty, a także pielęgniarki lub położnej można będzie udzielić zgody na wykonywanie zawodu oraz przyznać warunkowe PWZ, jeśli spełniają warunki już teraz przewidziane w ramach uproszczonego trybu. Takie osoby będą mogły jednak pracować wyłącznie w tej lecznicy, której dotyczy zgoda, będą również zobowiązane do zgłoszenia ministrowi zdrowia, gdzie i na jaki okres zostały zatrudnione, w terminie siedmiu dni od rozpoczęcia pracy.

 

FacebookLinkedInEmailPrint

CZY UCHODŹCA MA PRAWO DO KORZYSTANIA ZE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ FINANSOWANEJ ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH ?

Dziś post, który powinien rozwiać Wasze wątpliwości, co do możliwości udzielania świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych osobom przybywającym do nas z Ukrainy w związku z trwającą wojną.

Aby odpowiedzieć na pytanie, komu możemy udzielić świadczenia zdrowotnego w ramach refundacji należy zapoznać się z art. 2 Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, który stanowi, że do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych na zasadach określonych w ustawie mają m.in. prawo:

1) osoby objęte powszechnym – obowiązkowym i dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym, zwane dalej „ubezpieczonymi”,

2) inne niż ubezpieczeni osoby posiadające miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które posiadają obywatelstwo polskie lub uzyskały w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, lub zezwolenie na pobyt czasowy

3)  inne niż wymienione w pkt 1 i 2 osoby, które nie ukończyły 18. roku życia: 

a) posiadające obywatelstwo polskie lub

b) które uzyskały w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy, posiadające miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

4) inne niż wymienione w pkt 1-3 osoby posiadające miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które są w okresie ciąży, porodu lub połogu: 

a)posiadające obywatelstwo polskie lub

b)które uzyskały w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, lub zezwolenie na pobyt czasowy

– zwane dalej „świadczeniobiorcami”.

Jak zweryfikować czy ktoś ma status uchodźcy, lub ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy?

Tutaj odpowiedzi należy szukać w art. 50 ww. Ustawy, który wskazuje:

1. Świadczeniobiorca ubiegający się o udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej jest obowiązany przedstawić:

decyzję wójta (burmistrza, prezydenta) gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania świadczeniobiorcy, potwierdzająca to prawo.

W imieniu ww. decyzja taka może zostać wydana na podstawie upoważnienia przez kierownika ośrodka pomocy społecznej, lub dyrektora centrum usług społecznych.

2. Przedstawienie przez świadczeniobiorcę dokumentów, o których mowa w ust. 1, nie jest wymagane, jeżeli zostaną spełnione łącznie następujące warunki:

1)  świadczeniobiorca potwierdzi swoją tożsamość przez okazanie dowodu osobistego, paszportu, prawa jazdy, legitymacji szkolnej

2)  osoba udzielająca świadczeń zdrowotnych uzyska potwierdzenie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie dokumentu elektronicznego sporządzonego, na podstawie numeru PESEL, przez Fundusz dla świadczeniodawcy lub niebędącej świadczeniodawcą osoby uprawnionej.

W przypadku niepotwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej w sposób powyżej określony świadczeniobiorca po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość może przedstawić inny dokument potwierdzający prawo do świadczeń opieki zdrowotnej, a jeżeli takiego dokumentu nie posiada, złożyć pisemne oświadczenie o przysługującym mu prawie do świadczeń opieki zdrowotnej.

O tym jak takie oświadczenie powinno wyglądać wskazuje wprost Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 marca 2021 r  w sprawie wzorów oświadczeń o przysługującym świadczeniobiorcy prawie do świadczeń opieki zdrowotnej. (Dz.U. z 2021 r. poz. 475).

Natomiast, aby przyspieszyć cały proceder zgodnie z komunikatem internetowym zamieszczonym przez NFZ w dniu 26.02.2022 r. na swojej stronie:

„Rząd przygotowuje specjalne rozwiązania prawne, które umożliwią rozliczenie świadczeń medycznych, udzielonych obywatelom Ukrainy przybywającym do RP w związku z agresją militarną Rosji na teren Ukrainy.”

NFZ wyjaśnia, iż chodzi o obywateli Ukrainy, którzy posiadają zaświadczenie wystawione przez Straż Graniczną RP lub odcisk stempla Straży Granicznej RP w dokumencie podróży, potwierdzające legalny pobyt na terytorium RP, po przekroczeniu granicy od 24 lutego 2022 r., w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy.

Przepisy obejmą placówki medyczne, które mają podpisany kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Zmiany w prawie będą obowiązywały z mocą wsteczną od 24 lutego 2022 roku.

Zasady udzielania świadczeń medycznych dla obywateli Ukrainy oraz ich rozliczania będą identyczne, jak w przypadku polskich pacjentów. Obywatele Ukrainy będą posiadać dodatkowy tytuł uprawniający do świadczeń zdrowotnych w Polsce.

Za świadczenia zapłaci Narodowy Fundusz Zdrowia ze środków z budżetu państwa. Podstawą rozliczeń będą stawki zapisane w umowach z NFZ.

NFZ podkreśla, że trwa przygotowanie specjalnych rozwiązań prawnych.

Niemniej, gdy do świadczeniodawcy, trafi pacjent z Ukrainy, już teraz:

 • nie powinni odmawiać mu pomocy
 • nie powinni odsyłać pacjenta do innego świadczeniodawcy 
 • nie powinni domagać się od niego zapłaty za udzielone świadczenia i nie powinni wystawiać za nie faktur
 • powinni ewidencjonować odrębnie każdy przypadek udzielenia pomocy obywatelowi Ukrainy na podstawie danych z paszportu i/lub z innego dokumentu podróży albo z zaświadczenia wydanego przez Straż Graniczną RP.

WAŻNE!

Sprawozdawanie i rozliczanie z OW NFZ świadczeń zdrowotnych udzielonych obywatelom Ukrainy w ramach umów z NFZ, będzie możliwe niezwłocznie po uchwaleniu specjalnej ustawy i określeniu szczegółowych rozwiązań rozliczeniowych.

O wszystkich zmianach w prawie będziemy Was na bieżąco informować. Powyższy wpis jest aktualny na 28 lutego 2022 r.

FacebookLinkedInEmailPrint

KONTAKT

Kancelaria Adwokacko-Radcowska
"Podsiadły-Gęsikowska, Powierża" Sp. p.

ul. Filtrowa 61/3
02-056 Warszawa

+48 22 628 64 94
+48 600 322 901

kancelaria@prawniklekarza.pl

REGON: 369204260 NIP: 7010795766

AEKSANDRA POWIERŻA

+48 604 077 322
aleksandra.powierza@prawniklekarza.pl

KAROLINA PODSIADŁY-GĘSIKOWSKA

+48 735 922 156
karolina.podsiadly@prawniklekarza.pl