Jak wiecie, każdy pacjent ma prawo do dokumentacji medycznej ze swojego leczenia.

Ale w jaki sposób udostępnić dokumentację medyczną małoletniego, aby nie zostać posądzonym o naruszenie tajemnicy lekarskiej?

Otóż w przypadku osoby małoletniej (poza instytucjami wymienionymi w odpowiednich ustawach, które muszą spełnić określone wymagania), najczęściej osobami uprawnionymi do jej otrzymania są rodzice. 

Zgodnie z Kodeksem Rodzinnym i Opiekuńczym rodzice są przedstawicielami ustawowymi dziecka pozostającego pod ich władzą rodzicielską. 

Jeżeli dziecko pozostaje pod władzą rodzicielską obojga rodziców, każde z nich może działać samodzielnie jako przedstawiciel ustawowy dziecka. 

Powyższe oznacza, że wystarczy, iż z wnioskiem o dokumentację wystąpi tylko jeden z rodziców.

Ważne jest także, iż nawet w przypadku toczących się postępowań rozwodowych lub też orzeczonej separacji rodzice działają jako przedstawiciele ustawowi dziecka. 

A co w przypadku, gdy rodzice zostali tej władzy rodzicielskiej pozbawieni?

Wówczas sąd ustanawia opiekuna prawnego, który będzie przedstawicielem ustawowym małoletniego.

Niemniej osoba taka wnosząc o dokumentację medyczną małoletniego powinna legitymować się prawomocnym postanowieniem sądu opiekuńczego.

Warto także zapamiętać, że każdy przedstawiciel ustawowy małoletniego nie musi uzasadniać swego żądania udostępnienia dokumentacji. 

Istotne jest również, że żadna inna osoba bliska poza ww. nie ma uprawnień do wnoszenia o udostępnienie jej dokumentacji, poza oczywiście przypadkami gdy została odpowiednio upoważniona.

Zatem, niestety babcia, ciocia, brat czy siostra nie mogą wywierać presji i wnosić o powyższe.

FacebookLinkedInEmailPrint