Na to pytanie należy odpowiedzieć twierdząco, ale pod pewnymi warunkami !

Pacjent ma prawo dostępu do dokumentacji w zakresie jego stanu zdrowia i udzielonych mu świadczeń zdrowotnych. Uprawnienie to obejmuje wszystkie znajdujące się niej wpisy. 

Zarówno Ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty, jak i Ustawa o prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta nakazują Wam Drodzy Lekarze, abyście przekazali pacjentowi pełną informację, gdy ten wystąpi z takim żądaniem. 

Jednakże, co bardzo istotne teza ta odnosi się jedynie do dokumentacji indywidualnej, a doskonale wiecie, że dokumentacja może być również zbiorcza, czyli obejmować informacje odnoszące się do ogółu pacjentów lub określonych grup pacjentów korzystających ze świadczeń zdrowotnych. 

Do tego typu dokumentacji należą m.in.: 

✔️księga główna przyjęć i wypisów, 

✔️księgi odmów przyjęć i porad ambulatoryjnych udzielanych w izbie przyjęć, 

✔️księgi chorych oddziału, 

✔️księgi zabiegów, 

✔️księgi bloku operacyjnego albo sali operacyjnej itd. 

W dokumentacji takiej, znajdują się informacje dotyczące wielu osób. Ujawnienie takich danych pacjentowi stanowiłoby zatem naruszenie tajemnicy lekarskiej. 

Należy zatem zapamiętać, że w przypadku dokumentacji zbiorczej pacjent ma prawo dostępu, ale tylko do danych, które dotyczą jego osoby. 

Jeśli zatem zostaniesz poproszony o udostępnienie tego typu dokumentacji, powinnieneś zadbać o anonimizację pozostałych wpisów. 

Stanowisko takie znajduje potwierdzenie w judykaturze. Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 19.5.2003 r. (OSA 1/03) orzekł bowiem, że „Pacjent […] ma uprawnienie do udostępnienia mu dokumentacji medycznej zbiorczej prowadzonej przez zakład, w zakresie dotyczącym jego osoby…”

FacebookLinkedInEmailPrint