Po ostatnim naszym wpisie dotyczącym ubezpieczenia dobrowolnego etatowych pracowników mieliście szereg pytań dotyczących relacji placówka medyczna ( i jej ubezpieczyciel) – lekarz (i jego ubezpieczyciel). 

Zastawialiście się do kogo pacjenci mogą kierować roszczenia- do szpitala czy lekarza? Czy Ubezpieczyciel szpitala będzie występował o zwrot zapłaconego roszczenia do lekarza czy jego ubezpieczyciela? Czy musi to zrobić? Czy w takiej sytuacji roszczenie zostaje pokryte przez lekarza czy jego ubezpieczyciela? 

No więc jak to jest ?

Powinieneś wiedzieć, że w przypadku zarzutu związanego z popełnieniem błędu medycznego – pacjent może złożyć roszczenia lub pozwać kogo chce: samego lekarza, samą placówkę medyczną, lub oba podmioty jednocześnie. Często też – o ile ma taką wiedzę – kieruje roszczenia do ubezpieczyciela/ubezpieczycieli tych podmiotów. 

Zazwyczaj pacjenci decydują się na wystąpienie przeciwko placówce medycznej mając na uwadze, iż podmioty te mają zazwyczaj zawarte obowiązkowe umowy ubezpieczenia, dzięki czemu są bardziej „wypłacalne”. Nawet jeśli roszczenie zostanie skierowane do samej placówki medycznej, mając na uwadze profesjonalny charakter prowadzonej działalności z pewnością poinformuje ona swojego ubezpieczyciela. Po uznaniu zasadności roszczeń w takcie przeprowadzonego postępowania likwidacyjnego lub przegraniu sprawy sądowej, ubezpieczyciel placówki medycznej może zwrócić się do lekarza z roszczeniem o zwrot wypłaconego świadczenia. Jest to tzw. roszczenie regresowe, które pozwala żądać zwrotu spełnionego świadczenia. Jego istotą jest fakt, iż podmiot, który zobowiązany był do spełnienia roszczenia i roszczenie to spełnił, ma prawo domagać się jego zwrotu od innego podmiotu.

Zgodnie z art. 828 Kodeksu cywilnego, o ile strony nie ustanowiły inaczej, w dniu, w którym ubezpieczyciel wypłacił odszkodowanie, nabywa on prawo do roszczenia przeciwko osobie trzeciej, która szkodę wyrządziła, do wysokości odszkodowania zapłaconego poszkodowanemu.

Tak więc, warunkiem dochodzenia roszczenia przez szpital jest obowiązek udowodnienia, że to lekarz popełnił błąd. Roszczenie regresowe nie będzie skuteczne np. w przypadku zakażenia szpitalnego spowodowanego stanem sanitarnym pomieszczeń szpitalnych, a nie zaniechań po stronie lekarza. 

Czy placówka medyczna musi dochodzić roszczeń regresowych? 

Nie, ale z pewnością, jak tylko będzie mogła, to zrobi to. Nie będzie bowiem chciała naruszać własnego budżetu. Również ubezpieczyciel chętnie ściągnie wypłacone świadczenie od lekarza lub jego ubezpieczyciela. 

Jeśli znajdziesz się w sytuacji, w której roszczenia będzie kierował do Ciebie szpital/placówka medyczna bądź jego ubezpieczyciel, poinformuj koniecznie o tym swojego ubezpieczyciela. Przejmie on od Ciebie ciężar ustalenia czy ponosicie odpowiedzialność, a także dokona wypłaty regresowej.

Warto, żebyście wiedział, iż roszczenie regresowe może być dochodzone w pełnej wysokości jeśli zawarłeś z placówką kontrakt lub do wysokości 3 pensji przypadku jeśli jesteś jej pracownikiem, a wyrządziłęś szkodę z winy nieumyślnej. 

I tu pojawia się kolejne zagadnienie. A co jak szpital nie ma pieniędzy i nie zapłaci? Czy powinien „zrzucić” obowiązek zapłaty bezpośrednio na lekarza? 

Odpowiedź na to pytanie znajdziecie w następnym wpisie. 

FacebookLinkedInEmailPrint