W języku potocznym błąd medyczny jest na zamianę używany z pojęciami „błąd w sztuce medycznej”, „błąd lekarski” Żaden z aktów prawnych nie definiuje jednak tych pojęć. Postaramy jednak przybliżyć znaczenie tych wyrażeń.

Na wstępie musisz wiedzieć, że powstanie błędu medycznego uzależnione jest od wystąpienia trzech przesłanek:

➡️wystąpienia szkody w postaci śmierci pacjenta, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia

➡️ winy czyli postępowaniem niezgodny z powszechnie uznanym stanem wiedzy medycznej; wina w tym przypadku może również być nieumyślna tj. związana z tzw. lekkomyślnością lub niedbalstwem

➡️ związku przyczynowego między winą, a szkodą

Najbliższa definicji błędu medycznego jest pojęcie zdarzenie medycznego z art. 67 a ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r, poz. 159 z późn. zm.) Za zdarzenie medyczne uważa się tu zakażenie pacjenta biologicznym czynnikiem chorobotwórczym, uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia pacjenta albo śmierć pacjenta będące następstwem niezgodnych z aktualną wiedzą medyczną: diagnozą, jeżeli spowodowała ona niewłaściwe leczenie albo opóźniła właściwe leczenie, przyczyniając się do rozwoju choroby; leczeniem, w tym wykonaniem zabiegu operacyjnego; zastosowaniem produktu leczniczego lub wyrobu medycznego. Co prawda definicja ta nie zawiera sformułowania „błąd medyczny”, jednak analiza treści jednoznacznie wskazuje jakie okoliczności muszą nastąpić, aby doszło do zdarzenia medycznego. Definicję tą można więc stosować w drodze analogii.

W ustaleniu definicji błędu medycznego pomaga nam również orzecznictwo sądowe. Sąd Najwyższy w wyroku z dnia z dnia 1 kwietnia 1955 r. (sygn. akt IV CR 39/54) wskazał, iż błędem w sztuce lekarskiej jest czynność (zaniechanie) lekarza w zakresie diagnozy i terapii, niezgodna z nauką medycyny w zakresie dla lekarza dostępnym. Zaniedbania lekarza w zakresie obowiązków otoczenia chorego opieką oraz w zakresie organizacji bezpieczeństwa higieny i opieki nad chorym nie są błędem w sztuce lekarskiej.

Na postawie definicji ustawowych oraz orzecznictwa można wysunąć tezę, błędem medycznym jest niezgodne z aktualną nauką medycyny działanie, zaniedbanie lub zaniechanie personelu medycznego (w tym lekarzy, lekarzy dentystów, rehabilitantów, pielęgniarek, położnych i innych osób wykonujących zawody medyczne), które spowodowały powstanie szkody u pacjenta.

FacebookLinkedInEmailPrint