Czy kierownik specjalizacji otrzyma dodatek do wynagrodzenia za sprawowanie nadzoru nad lekarzem szkolącym się pod jego kierunkiem w sytuacji, gdy ten odbywa staż kierunkowy?

Lekarz – pełniący funkcję kierownika specjalizacji, zwrócił się do nas o pomoc wskazując, że nie otrzymał dodatku w ww. sytuacji, gdyż istnieje przepis mówiący, iż nie nalicza się go za okres dłuższy niż 30 dni braku sprawowania bezpośredniego nadzoru nad lekarzem.

Czy kadry odmawiając wypłaty lekarzowi miały rację?

Czy, faktycznie, jeśli lekarz szkolący się odbywa, np. trzymiesięczny staż na SOR to wówczas kierownik specjalizacji nie powinien otrzymać dodatku?

Kwestię tę reguluje art. 16m ust. 1 a) Ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, który stanowi, że:

„Kierownik specjalizacji, z zastrzeżeniem ust. 1d, otrzymuje dodatek do wynagrodzenia w wysokości 500 zł miesięcznie brutto w przypadku nadzorowania szkolenia jednego lekarza szkolącego się pod jego kierunkiem albo 1000 zł miesięcznie brutto w przypadku nadzorowania szkolenia więcej niż jednego lekarza szkolącego się pod jego kierunkiem, z wyłączeniem okresu nieobecności, o którym mowa w art. 16l ust. 1, 2 i 4. W przypadku skierowania do odbycia modułu podstawowego dodatek do wynagrodzenia otrzymuje lekarz pełniący funkcję kierownika specjalizacji w jednostce uprawnionej do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w module podstawowym. Nie nalicza się dodatku do wynagrodzenia za okres dłuższy niż 30 kolejnych dni braku sprawowania przez kierownika specjalizacji bezpośredniego nadzoru nad lekarzem odbywającym szkolenie specjalizacyjne.”

Przewidziane są zatem jedynie trzy sytuacje, w których kierownik specjalizacji nie otrzyma dodatku:

  • nieobecność lekarza spowodowana okolicznościami opisanymi w art. 16l ust. 1,2,4 (czyli tymi, które wydłużają okres specjalizacji);
  • w przypadku skierowania lekarza do odbycia modułu podstawowego;
  • w przypadku braku sprawowania przez kierownika specjalizacji bezpośredniego nadzoru nad lekarzem odbywającym szkolenie specjalizacyjne (za okres dłuższy niż 30 kolejnych dni)

Przepisy nie wskazują zatem, aby kierownik specjalizacji pozbawiony był dodatku ze względu na odbywanie przez lekarza stażu kierunkowego.

W naszej ocenie trzecia sytuacja – tj. brak bezpośredniego nadzoru przez określony czas dotyczy sytuacji, kiedy wynika on z nieobecności leżącej po stronie kierownika specjalizacji (np. dłuższa absencja).

Zatem odpowiadając wprost na pytanie, sądzimy, że w sytuacji, gdy lekarz szkolący się odbywa staż kierunkowy, kierownik specjalizacji nadal powinien otrzymywać dodatek do wynagrodzenia.

 

FacebookLinkedInEmailPrint