KOGO DYREKTORZY PLACÓWEK MEDYCZNYCH MOGĄ DELEGOWAĆ DO PRACY NIEWYNIKAJĄCEJ Z ZAWARTEJ UMOWY ORAZ KTO MOŻE ZOSTAĆ SKIEROWANY DO PRACY PRZY ZWALCZANIE EPIDEMII ❓ ZMIANY W PRAWIE

Zacznijmy od możliwości, JAKIE MAJĄ DYREKTORZY PLACÓWEK MEDYCZNYCH, W KTÓRYCH ŚWIADCZYCIE USŁUGI ZDROWOTNE

Lekarz zatrudniony w oparciu o umowę o pracę wyjątkowo w drodze polecenia służbowego może zostać skierowany do wykonywania innej pracy niż umówiona. Jest to sytuacja podyktowana uzasadnionymi potrzebami pracodawcy i nie może trwać dłużej niż trzy miesiące.

Powyższe wynika z art. 42 § 4 kodeksu pracy.
Artykuł ten wskazuje, że czasowe powierzenie pracy pracownikowi jest możliwe pod warunkiem spełnienia łącznie trzech przesłanek:
• wystąpienia uzasadnionych potrzeb pracodawcy,
• przeniesienie nie obniży wynagrodzenia pracownika oraz
• powierzenia pracy odpowiadającej kwalifikacjom pracownika.

Wskazać należy, iż powierzenie pracownikowi innej pracy niż określona w umowie o pracę nie może przekroczyć 3 miesięcy w roku kalendarzowym.
Po upływie tego okresu pracodawca ma obowiązek przywrócić pracownika na poprzednio zajmowane stanowisko pracy.

Art. 42 § 4 k.p. nie wskazuje żadnej szczególnej formy dla zastosowania opisanej w nim instytucji (ustna, pisemna).

Przyjmuje się, że okresowe powierzenie innej pracy w trybie art. 42 § 4 k.p. jako nie stanowiące zmiany warunków pracy oraz nie będące umową o pracę ani też wypowiedzeniem nie wymaga zachowania żadnej szczególnej formy.
Tak orzekł Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 13 marca 1979 r. (sygn. akt I PRN 18/79). Powyższe potwierdza również wyrok Sądu Najwyższego z dnia 25.07.2003 r. (sygn. akt I PK 269/02), w którym sąd orzekł , że „Powierzenie innej pracy nie musi być dokonane na piśmie i zawierać uzasadnienia. Nie wymaga konsultacji zamiar jego dokonania z zakładową organizacją związkową reprezentującą prawa i interesy pracownika. Od polecenia powierzającego inną pracę nie przysługuje odwołanie„.

Niemniej w naszej ocenie, dla własnego bezpieczeństwa zadbajcie żeby takie oddelegowanie na inny oddział wraz z określeniem Waszych obowiązków sporządzić na piśmie z podpisem Waszym i pracodawcy.

Zatem jeśli udzielacie świadczeń zdrowotnych w oparciu o umowę o pracę, pracodawca może wydać Wam polecenie abyście pracowali np. na innym oddziale niż dotychczas. Oczywiście muszą być spełnione trzy przesłanki, o których napisałyśmy powyżej.

UWAGA

Skierowanie do innej pracy niż umówiona nie dotyczy lekarzy, którzy udzielają świadczeń opieki zdrowotnej w oparciu o kontrakt.
Tutaj kierownik placówki medycznej nie ma prawa skierować takich lekarzy do innej pracy niż wynikająca z umowy.

🆘 🆘 🆘 I kolejna UWAGA
Niestety pojawiła się zmiana dla lekarzy stażystów i lekarzy w trakcie specjalizacji, którzy odbywają szkolenie w podmiocie leczniczym w oparciu o umowę o pracę.

Dodano nowe przepisy do Ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty,
Zgodnie z art. 15 ust. 8a i 16m ust. 15 ww. Ustawy w przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii odpowiednio lekarz stażysta i lekarz odbywający szkolenie specjalizacyjne może zostać skierowany przez pracodawcę do realizacji innych zadań niż wynikające z umowy, na podstawie której odbywa staż czy też szkolenie specjalizacyjne, jeżeli nie zostanie wydana decyzja, o skierowaniu do pracy przy zwalczaniu epidemii.

Zatem lekarz stażysta, jak i lekarz w trakcie specjalizacji w zmienionym stanie prawnym może zostać skierowany przez pracodawcę do innych zadań niż wynikające z zawartej umowy.

📍 Jak skierowanie do innej pracy wpływa na okres odbywania szkolenia specjalizacyjnego

Zgodnie z nowym art. 8 a ww. ustawy
Na wniosek lekarza stażysty minister właściwy do spraw zdrowia może uznać, w drodze decyzji, okres, w którym lekarz ten nie realizował programu stażu podyplomowego, za równoważny z realizowaniem tego programu, jeżeli realizował w tym czasie inne zadania wyznaczone przez pracodawcę.

Podobnie zgodnie z art. 16 m ww. Ustawy,
Na wniosek lekarza odbywającego szkolenie specjalizacyjne dyrektor CMKP może uznać, w drodze decyzji, okres, w którym lekarz ten nie realizował programu specjalizacji, za równoważny z realizowaniem tego programu, jeżeli w okresie tym realizował inne zadania zlecone przez pracodawcę.

Zatem, jeśli lekarz stażysta czy też w trakcie specjalizacji zostanie skierowany do wykonywania zadań nie wynikających z umowy wówczas ma szansę, że na jego wniosek okres ten zostanie zaliczony na poczet szkolenie i wówczas jego okres nie wydłuży się.

Lekarze stażyści pamiętajcie, że nowe zadania, muszą być dostosowane do poziomu Waszej wiedzy i umiejętności oraz podlegać nadzorowi i kierownictwu lekarza specjalisty wyznaczonego przez kierownika jednostki.

Lekarz w trakcie specjalizacji wykonuje pracę pod nadzorem lekarza specjalisty wyznaczonego przez kierownika jednostki, do której został skierowany.

📍 Co w sytuacji, gdy jako pracownicy nie zastosujecie się do polecenia służbowego

Przede wszystkim lekarz-pracownik (również lekarz skierowany decyzją wojewody lub ministra po podpisaniu umowy), powinien liczyć się z odpowiedzialnością pracowniczą.
Pracownik może otrzymać karę porządkową w postaci nagany, upomnienia lub kary pieniężnej. Kwestie te uregulowane są w art. 108 i nast. Kodeksu pracy.
Ponadto, lekarz może narazić się na rozwiązanie umowy o pracę, nawet w trybie art. 52 k.p. tj. dyscyplinarnego zwolnienia.
Lekarz również powinien liczyć się z odpowiedzialnością dyscyplinarną.
W niektórych przypadkach lekarz może zostać pociągnięty do odpowiedzialności cywilnej (tutaj pracodawca powinien udowodnić winę lekarza, szkodę, jakiej doznał oraz związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy winą lekarza a doznaną szkodą).

Oczywiście, fakt, iż np. pracodawca skorzysta z prawa do wymierzenia Wam kary porządkowej nie oznacza, iż nie macie szans na skuteczne odwołanie się, jeśli pobudki którymi kierowaliście się przy odmowie wykonania polecenia służbowego były zasadne.
Przypomnimy jednak, że jako osoby ratujące ludzkie życie macie bardzo ograniczone możliwości odstąpienia od leczenia czy też niepodjęcia leczenia pacjenta, o czym pisałyśmy TUTAJ

👉👉 Teraz przejdźmy do MOŻLIWOŚCI SKIEROWANIA LEKARZY DO PRACY PRZY ZWALCZANIU EPIDEMII DECYZJĄ WOJEWODY LUB MINISTRA.

Warunki skierowania do pracy przy zwalczaniu epidemii na podstawie ww. decyzji określa art. 47 ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi

Skierowanie do pracy przy zwalczaniu epidemii następuje w drodze decyzji.

Zwrócić należy uwagę, że zgodnie z nowymi przepisami, wydane decyzje przekazywane mogą być w każdy możliwy sposób zapewniający dotarcie decyzji do adresata.

Decyzje mogą być przekazywane nawet USTNIE, a następnie po ustaniu przyczyny uniemożliwiającej wydania jej na piśmie doręczane są na piśmie.

Decyzje te nie wymagają uzasadnienia.

Lekarz ma prawo odwołania się od decyzji w terminie 14 dni od jej doręczenia do ministra właściwego do spraw zdrowia.

Zaznaczyć należy, że wniesienie środka odwoławczego nie wstrzymuje wykonania decyzji .

Pamiętajcie zatem, aby wnosząc odwołanie od decyzji rozważyć złożenie równolegle wniosku o wstrzymanie rygoru natychmiastowej wykonalności.

Wskazać należy, że decyzja o skierowaniu do pracy przy zwalczaniu epidemii stwarza obowiązek pracy przez okres do 3 miesięcy w podmiocie leczniczym lub w innej jednostce organizacyjnej wskazanych w decyzji.

Podmiot, w którym lekarz dotychczas odbywa specjalizację udziela lekarzowi urlopu bezpłatnego na czas określony w decyzji. Okres tego urlopu zalicza się do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze u tego pracodawcy.

Zaznaczyć należy, że z lekarzem skierowanym do pracy przy zwalczaniu epidemii nie może być rozwiązany dotychczasowy stosunek pracy, ani nie może być dokonane wypowiedzenie umowy o pracę, chyba że istnieje podstawa do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika albo w przypadku zmiany lub uchylenia decyzji.
Umowa o pracę może również zostać rozwiązana z pozostałych przyczyn określonych art. 63-67 kodeksu pracy, które stosuje się odpowiednio, tj. m.in. wygaśnięcia umowy, śmierci pracownika, czy śmierci pracodawcy.

Podmiot leczniczy lub jednostka organizacyjna, do której zostaniecie skierowani, nawiązuje z Wami stosunek pracy na czas jej wykonywania – na okres nie dłuższy niż wskazany w decyzji.

Zwracamy uwagę na fakt, że decyzja o skierowaniu do pracy przy zwalczaniu epidemii nie powoduje automatycznie, że formalności związane z uzyskaniem urlopu bezpłatnego i nowym zatrudnieniem zostaną wykonane „poza Wami”.

Co prawda decyzja ta doręczana jest również podmiotowi, w którym dotychczas pracujecie, niemniej warto zadbać i poinformować dotychczasowego pracodawcę o otrzymaniu takiej decyzji oraz konieczności uzyskania urlopu bezpłatnego. Lepiej nie narażać się na zarzut nieusprawiedliwionego niestawienia się w pracy.
Ponadto, należy pamiętać, że podmiot do którego zostaliście skierowani powinni z Wami nawiązać stosunek pracy, zatem należy podpisać stosowną umowę określającą wzajemne prawa i obowiązki.

📍 Za pracę w nowym podmiocie przysługuje Wam wynagrodzenie zasadnicze w wysokości nie niższej niż 150% przeciętnego wynagrodzenia zasadniczego przewidzianego na danym stanowisku pracy w zakładzie wskazanym w tej decyzji lub w innym podobnym zakładzie, jeżeli w zakładzie wskazanym nie ma takiego stanowiska.

Wynagrodzenie nie może być niższe niż wynagrodzenie, które osoba skierowana do pracy przy zwalczaniu epidemii otrzymała w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym wydana została decyzja o skierowaniu jej do pracy przy zwalczaniu epidemii.

Zwrócić należy uwagę, że zgodnie z nowymi przepisami wynikającymi z art. 47a Ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, poza wynagrodzeniem zasadniczym do osób wykonujących zawód medyczny, zatrudnionych w ramach stosunku pracy w podmiocie leczniczym udzielającym świadczeń przez całą dobę stosuje się dotychczas obowiązujące przepisy art. 95–99 ustawy o działalności leczniczej.

Oznacza to, że nadal stosuje się przepisy dotyczące dyżuru medycznego, zatrudnienia przekraczającego 48 godzin tygodniowo, prawa do nieprzerwanego odpoczynku, pozostawania w gotowości do udzielania świadczeń zdrowotnych oraz dodatku za pracę w porze nocnej i święta.

Lekarzowi, który został skierowany do pracy przy zwalczaniu epidemii przysługuje również zwrot kosztów przejazdu. Ponadto, przysługuje mu zwrot kosztów zakwaterowania i wyżywienia chyba, że zostaną zapewnione bezpłatnie.

📍 Teraz zostaną opisane bardzo ważne zmiany dotyczące sankcji, z którymi możecie się spotkać, jeśli nie wykonacie decyzji.

Zgodnie z art. 48a. Ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi:

🆘 🆘 Lekarz, który nie wykonuje takiej decyzji, podlega karze pieniężnej w wysokości od 5 000 zł do 30 000 zł wymierzonej decyzją przez wojewodę.
Uwaga
Decyzja w sprawie kary pieniężnej podlega natychmiastowemu wykonaniu z dniem jej doręczenia, a decyzję tę doręcza się niezwłocznie.

🆘 🆘 W przypadku ponownego popełnienia takiego samego czynu, wysokość kary pieniężnej nie może być niższa od wysokości kary pieniężnej wymierzonej poprzednio za takie naruszenie i ustala się ją dokonując powiększenia o 25% wysokości kary pieniężnej ustalonej dotychczas.

Zwracamy uwagę, że powyższy przepis art. 48a jest nowy.
Niemniej pomimo tego, iż został dodany to jednocześnie nadal istnieje przepis art. 53, który wskazuje, że

🆘 „Kto nie wykonuje decyzji o skierowaniu do pracy przy zapobieganiu oraz zwalczaniu epidemii, wydanej na podstawie art. 47, podlega karze grzywny”.
Kara ta w myśl przepisów kodeksu wykroczeń, który ma tutaj zastosowanie wynosi od 20 do 5.000 zł.

Niewątpliwie, sankcje są bardzo, bardzo surowe!!!

📍 Jest pewna grupa osób, która nie powinna zostać skierowana do pracy przy zwalczaniu epidemii niosącej ryzyko zakażenia:

Zgodnie z art. 47 ust 3, będą to:
1) osoby, które nie ukończyły 18 lat bądź ukończyły 60 lat;
2) kobiety w ciąży
2 a) osoby samotnie wychowujące dziecko w wieku do 18 lat;
2b) osoby wychowujące dziecko w wieku do 14 lat;
2c) osoby wychowujące dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego
3) osoby, u których orzeczono częściową lub całkowitą niezdolność do pracy;
3a) W przypadku gdy dziecko w wieku powyżej 14 lat jest wychowywane przez dwoje osób, którym przysługuje władza rodzicielska, do pracy przy zwalczaniu epidemii może zostać skierowana wyłącznie jedna z nich
4) inwalidzi i osoby z orzeczonymi chorobami przewlekłymi;
5) osoby zajmujące kierownicze stanowiska państwowe oraz posłowie i senatorowie .

I na koniec informacja dla lekarzy stażystów i będących w trakcie specjalizacji.

📍 Jak skierowanie do pracy przy zwalczaniu epidemii wpływa na okres odbywania szkolenia

Zgodnie z Ustawą o zawodzie lekarza i lekarza dentysty okres trwania szkolenia specjalizacyjnego czy też stażu ulega przedłużeniu o czas nieobecności lekarza w pracy m.in.:
Z powodu urlopu bezpłatnego udzielonego przez pracodawcę na czas nie dłuższy niż 3 miesiące w okresie trwania szkolenia specjalizacyjnego.
Pod ten przepis należy zakwalifikować sytuację skierowania lekarza do pracy przy zwalczaniu epidemii decyzją wojewody.

Niemniej zgodnie z przytoczonymi już powyżej przepisami na wniosek lekarza odbywającego szkolenie specjalizacyjne czy też lekarza stażysty możliwe jest zaliczenie okresu, w którym nie odbywaliście szkolenia na jego poczet , jeżeli w okresie tym realizowaliście zadania związane z pracą przy zwalczaniu epidemii.

Mamy nadzieje, że przebrnęliście, wiemy, że dużo tego, ale uwierzcie -starałyśmy się wyciągnąć samo sedno tych zmian.

FacebookLinkedInEmailPrint

POPRZEDNI

Zakaz pracy w innym podmiocie leczniczym

Następny

Kto odpowiada za oddział w przypadku braku lekarza „zmiennika”?

4 Komentarzy

 1. Ewelina

  Jeśli mój oddział zostaje przekształcony na tzw covidowy czy moge powołać się na to , że wychowuje dzieci do 14 r.z i nie pracowac w narazeniu na zakażenie?

  • Aleksandra Powierża

   Dzień dobry, niestety przesłanka ta jest zastrzeżona dla osób, które miałaby być powołane do pracy decyzją wojewody/ministra zdrowia. Pozostają Pani indywidualne ustalenia z pracodawcą w tym zakresie, na które może przystać ale nie musi.

 2. Bogdan

  konia z rzędem temu kto znajdzie art. tut. cyt. Zgodnie z art. 15 ust. 8a i 16m ust. 15 ww. yyyy jakiej ustawy ??? proszę o podstawę prawną. KONKRET

  • Aleksandra Powierża

   Dzień dobry, tak jak napisałyśmy wers wyżej, jest to ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Ustawa ma już nowe brzmienie, więc nic dziwnego, że w aktualnym tekście nie znalazł Pan art. 15 ust. 8a – tekst pisałyśmy kilka miesięcy temu. Art. 15 ust. 8a i art. 16 m ust 15 dodane zostały ustawą z dnia 31.03.2020 r. O ZMIANIE NIEKTÓRYCH USTAW W ZAKRESIE SYSTEMU OCHRONY ZDROWIA ZWIĄZANYCH Z ZAPOBIEGANIEM, PRZECIWDZIAŁANIEM I ZWALCZANIEM COVID-19(Dz.U. z 2020 r. poz. 567), która weszła w życie 1.04.2020 r. W aktualnych przepisach Ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty art. 15 ust.8 a ma odpowiednik w art. 15 o.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

KONTAKT

Kancelaria Adwokacko-Radcowska
"Podsiadły-Gęsikowska, Powierża" Sp. p.

ul. Filtrowa 61/3
02-056 Warszawa

+48 22 628 64 94
+48 600 322 901

kancelaria@prawniklekarza.pl

REGON: 369204260 NIP: 7010795766

AEKSANDRA POWIERŻA

+48 604 077 322
aleksandra.powierza@prawniklekarza.pl

KAROLINA PODSIADŁY-GĘSIKOWSKA

+48 735 922 156
karolina.podsiadly@prawniklekarza.pl