Po naszym ostatnim wpisie dotyczącym lekarzy stażystów, zaczęliście do nas pisać z różnymi zapytaniami dotyczącymi świadczenia pomocy lekarskiej przez młodych lekarzy. Oczywiście najbardziej uaktywnili się studenci medycyny. 😊 I  słusznie. Dlatego dzisiejszy wpis ,,Lekarz stażysta – zagadnienia ogólne” będzie dedykowany przyszłym adeptom medycyny.

Opiszemy Wam podstawowe zagadnienia, które dla studentów medycyny mogą być istotne.

Staż podyplomowy

Jedną z przesłanek niezbędnych do uzyskania prawa wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty jest obowiązek odbycia stażu podyplomowego. Jego zadaniem jest pogłębianie wiedzy teoretycznej i praktyczna nauka z różnych dziedzin medycyny.

Staż podyplomowy lekarza dentysty wynosi 12 miesięcy. Odnośnie natomiast lekarzy, ustawa o zawodzie lekarza i lekarza dentysty stanowi, że nie może on trwać krócej niż 12 miesięcy. Przy czym Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty uściśliło, że czas trwania stażu wynosi 13 miesięcy. Natomiast lekarze będący żołnierzami w czynnej służbie wojskowej pełniący służbę w zakładzie opieki zdrowotnej, utworzonym przez Ministra Obrony Narodowej odbywają 12-miesięczny staż.

Czas trwania stażu lekarza i lekarza dentysty może ulec przedłużeniu w przypadku:

 • choroby;
 • urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego, wychowawczego;
 • niemożności realizowania dyżurów medycznych w związku z ciążą lub sprawowaniem opieki nad dzieckiem do lat 4;
 • powołania lekarza lub lekarza dentysty do odbycia przeszkolenia wojskowego;
 • przebywania lekarza, lekarza dentysty na urlopie bezpłatnym, nie dłużej jednak niż 3 miesiące.

Przedłużenie czasu trwania stażu podyplomowego następuje na okres realizacji tej części programu stażu podyplomowego, która nie została zrealizowana. Staż nie może być jednak przedłużony, jeżeli od dnia uzyskania prawa wykonywania zawodu upłynęło 5 lat. Lekarz stażysta, który nie ukończył albo nie odbył stażu podyplomowego w terminie 5 lat od dnia uzyskania prawa wykonywania zawodu, może ponownie odbyć staż podyplomowy na podstawie umowy o szkolenie zawartej z podmiotem prowadzącym staż podyplomowy.

Staż  wykonywany jest na podstawie umowy o pracę zawartej na czas określony w celu przygotowania zawodowego obejmującego realizację programu stażu podyplomowego. Natomiast obecnie wynagrodzenie miesięczne przysługujące lekarzowi i lekarzowi dentyście wynosi 2509 zł.

Stażysta wykonuje zawód na podstawie prawa do wykonywania zawodu na czas odbywania stażu podyplomowego.

Uprawnienia lekarza stażysty

Czy to oznacza, że lekarz stażysta uprawniony jest do wszelkich czynności lekarskich? No, nie.

I tak, lekarz stażysta jest uprawniony w szczególności do:

 • przedmiotowego i podmiotowego badania pacjenta oraz udzielania porad lekarskich po konsultacji z opiekunem;
 • wydawania, po konsultacji z opiekunem, zleceń lekarskich;
 • wydawania skierowań na badania laboratoryjne oraz inne badania diagnostyczne, a po uzgodnieniu z lekarzem posiadającym prawo wykonywania zawodu na czas nieokreślony na badania wymagające metod diagnostycznych i leczniczych stwarzających podwyższone ryzyko dla pacjenta;
 • samodzielnego stosowania zleconych przez lekarza posiadającego prawo wykonywania zawodu na czas nieokreślony metod diagnostycznych i leczniczych, których praktyczna umiejętność została stwierdzona przez opiekuna;
 • wspólnego z lekarzem posiadającym prawo wykonywania zawodu na czas nieokreślony stosowania metod diagnostycznych i leczniczych stwarzających podwyższone ryzyko dla pacjenta oraz wspólnego z nim wykonywania zabiegów operacyjnych, objętych programem stażu podyplomowego;
 • prowadzenia we współpracy z opiekunem historii choroby i innej dokumentacji medycznej;
 • udzielania informacji o stanie zdrowia pacjenta;
 • zlecania czynności pielęgnacyjnych;
 • w stanach nagłych do doraźnego podania lub zlecenia podania pacjentowi leków, a jeżeli są to leki silnie lub bardzo silnie działające – po zasięgnięciu, w miarę możliwości, opinii jednego lekarza;
 • stwierdzania zgonu;
 • wystawiania recept oraz wydawania opinii i orzeczeń lekarskich po uzgodnieniu z opiekunem treści zawartych w nich informacji.

W konsekwencji, część czynności możesz wykonywać dopiero po konsultacji z opiekunem, którym musi być lekarz posiadający tytuł specjalisty w określonej dziedzinie medycyny albo lekarza dentysta wykonujący zawód przez okres co najmniej 5 lat.

Lekarz stażysta – zagadnienia ogólne. Zadania opiekuna

Do zadań opiekuna należy m.in.:

 • prowadzenie wspólnie ze stażystą od 3 do 5 pacjentów,
 • nadzorowanie wykonywania przez stażystę zabiegów leczniczych i diagnostycznych,
 • konsultowanie proponowanych przez stażystę epikryz,
 • branie udziału w udzielaniu przez stażystę pomocy lekarskiej w nagłych przypadkach,
 • przeprowadzanie sprawdzianów z wiedzy teoretycznej i nabytych umiejętności praktycznych.

W przypadku opiekuna w szpitalu, do jego obowiązków należy także zaznajomienie stażysty z organizacją szpitala i sprawdzanie w ciągu pierwszego miesiąca odbywania stażu cząstkowego umiejętności stażysty w zakresie postępowania w stanach nagłego zagrożenia życia lub zdrowia.

Dlatego musisz zapamiętać, że pewnym ograniczeniem wykonywania zawodu może być również miejsce wykonywania świadczeń zdrowotnych. Przepisy bowiem wskazują, że stażysta uprawniony jest do udzielania świadczeń zdrowotnych w miejscu odbywania stażu. Oczywiście od tej zasady istnieją wyjątki.

Lekarz stażysta może bowiem wyjątkowo udzielać świadczeń zdrowotnych również w innym miejscu jeśli:

 • jest to związane z prowadzeniem prac badawczych w dziedzinie nauk medycznych pod kierunkiem lekarza posiadającego prawo wykonywania zawodu;
 • w każdym przypadku, gdy zwłoka w udzieleniu pomocy lekarskiej mogłaby spowodować niebezpieczeństwo:
  • utraty życia,
  • ciężkiego uszkodzenia ciała lub
  • ciężkiego rozstroju zdrowia, oraz
  • w innych przypadkach niecierpiących zwłoki.

Lekarz stażysta – zagadnienia ogólne

Podsumowując. Stażysta uzyskuje zaliczenie stażu podyplomowego po zrealizowaniu ramowego programu oraz po złożeniu kolokwiów i sprawdzianów kończących staże cząstkowe. Następnie właściwa okręgowa rada lekarska dokonuje oceny stażu na podstawie ankiety „Oceny stażu podyplomowego przez lekarza stażystę” oraz potwierdza zaliczenie stażu.

FacebookLinkedInEmailPrint