Już za chwileczkę już a momencik, bo w sobotę 09.02.2019 r. zaczną obowiązywać nowe przepisy dotyczące udostępniania dokumentacji medycznej po śmierci pacjenta.
Tego dnia wchodzi bowiem w życie Ustawa z dnia 6 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 150).

Zmiana jest odpowiedzią na wiele postulatów mających na celu ułatwienie osobom bliskim dostępu do dokumentacji medycznej zmarłego pacjenta.

Do tej pory placówka medyczna mogła wydać dokumentację zmarłego jedynie wtedy, gdy upoważnienie takie wynikało z wyrażonej przed śmiercią zgody pacjenta. Udostępnienie dokumentacji było także możliwe w przypadku osoby, która w chwili zgonu pacjenta była jego przedstawicielem ustawowym.
Obecnie prawo do dostępu do dokumentacji medycznej zmarłego pacjenta będą miały osoby bliskie.

Kto będzie uznany za osobę bliską
Odpowiedzi udziela art. 3 ust 1 pkt 2 Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Są to: małżonek, krewny lub powinowaty do drugiego stopnia w linii prostej, przedstawiciel ustawowy, osoba pozostająca we wspólnym pożyciu lub osoba wskazana przez pacjenta.

Może się zdarzyć, że pomiędzy bliskimi wystąpi spór – np. ze względu na rodzinne nieporozumienia – o to czy danej osobie można udostępnić dokumentację medyczną.
Wówczas osoba bliska będzie mogła sprzeciwić się udostępnieniu dokumentacji innym bliskim.
Taki sam sprzeciw będzie mógł być wyrażony również przez samego pacjenta jeszcze za życia w stosunku do osoby uznawanej za bliską.
Zapamiętajcie, że sprzeciw osoby bliskiej jaki i jak sprzeciw pacjenta wobec ujawniania informacji objętych tajemnicą lekarską wyrażony przed śmiercią winien być dołączony do dokumentacji medycznej pacjenta.

W przypadku sprzeciwu zgodę na udostępnienie dokumentacji będzie mógł wydać sąd w postępowaniu nieprocesowym na wniosek danej osoby lub osoba wykonująca zawód medyczny.
Taka procedura ma zapobiec wszelkim wątpliwościom, co do oceny i badania zasadności przez lekarzy i placówki medyczne ustalania uprawnień konkretnej osoby.

Powinniście również wiedzieć, że sprzeciw pacjenta, co do udostępniania dokumentacji medycznej po jego śmierci nie będzie bezwzględny.

W sytuacji, gdy pacjent wyraził sprzeciw za życia, dokumentacja medyczna będzie mogła być ujawniona jeżeli będzie to niezbędne:
✔️w celu dochodzenia odszkodowania lub zadośćuczynienia, z tytułu śmierci pacjenta;
✔️dla ochrony życia lub zdrowia osoby bliskiej.

O powyższym także zadecyduje – na wniosek osoby bliskiej – sąd w postępowaniu nieprocesowym. Przy wydawaniu decyzji, winien się on kierować interesem uczestników postępowania, rzeczywistą więzią osoby bliskiej ze zmarłym pacjentem, wolą zmarłego pacjenta oraz okolicznościami wyrażenia sprzeciwu, czy i w jakim zakresie tajemnica zostanie ujawniona.

Czy te zmiany są również odpowiedzią na Wasze postulatyJak je oceniacie
 
 
 
 
FacebookLinkedInEmailPrint