Zupełnie nie wiemy z czego wynika ostatnie zainteresowanie tym tematem. Czy na jakimś forum dyskusyjnym rozgorzała dyskusja na ten temat? Czy zaczęły się jakieś kontrole? Faktem jest, że w ciągu ostatniego tygodnia zostałyśmy zapytane o tę kwestię co najmniej 8 razy.  Może więc problem jest powszechny, a może zaczął budzić jakieś wątpliwości? Niezależnie od przyczyny, w dzisiejszym wpisie wyjaśnimy czy lekarz może zatrudniać innego lekarza😊

Na wstępie musisz wiedzieć, że zgodnie z art. 5 ust. 2 pkt 1 ustawy z 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej, działalność lecznicza lekarza może być wykonywana w formie:

  • jednoosobowej działalności gospodarczej jako: indywidualna praktyka lekarska, indywidualna praktyka lekarska wyłącznie w miejscu wezwania, indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska, indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska wyłącznie w miejscu wezwania, indywidualna praktyka lekarska wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego na podstawie umowy z tym podmiotem lub indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego na podstawie umowy z tym podmiotem;
  • spółki cywilnej, spółki jawnej albo spółki partnerskiej jako grupowa praktyka lekarska.


Zgodnie z art. 53 Ustawy z 5 grudnia 1996 roku o zawodach lekarza i lekarza dentysty, lekarz, lekarz dentysta wykonujący indywidualną praktykę lekarską, indywidualną specjalistyczną praktykę lekarską, indywidualną praktykę lekarską lub indywidualną specjalistyczną praktykę lekarską w miejscu wezwania może zatrudniać osoby niebędące lekarzami do wykonywania czynności pomocniczych (współpracy).

Jak wynika z powyższego w komentowanym artykule wprowadzono zakaz zatrudniania lekarzy przez lekarza wykonującego indywidualną praktykę lekarską lub indywidualną specjalistyczną praktykę lekarską. Taki lekarz może zatrudniać tylko osoby niebędące lekarzami do wykonywania czynności pomocniczych.

Wyjątek od tej zasady został uregulowany w ust. 2 art. 53 ww. Ustawy, według, którego lekarz i lekarz dentysta wykonujący indywidualną praktykę lekarską lub indywidualną specjalistyczną praktykę lekarską prowadzący odpowiednio staż podyplomowy, szkolenie specjalizacyjne lub szkolenia w celu uzyskania umiejętności z zakresu węższych dziedzin medycyny lub udzielania określonego świadczenia zdrowotnego, może zatrudniać lekarza, lekarza dentystę w celu odbywania przez niego stażu podyplomowego, szkolenia specjalizacyjnego lub szkolenia w celu uzyskania umiejętności z zakresu węższych dziedzin medycyny lub udzielania określonego świadczenia zdrowotnego.

Tylko w podanych przypadkach lekarz lub lekarz dentysta, który wykonuje indywidualną specjalistyczną praktykę lekarską i posiada uprawnienia do prowadzenia kształcenia podyplomowego w zakresie prowadzenia stażu kierunkowego, stażu podyplomowego lub szkolenia specjalizacyjnego lub posiada wpis na listę podmiotów uprawnionych do szkolenia w zakresie uzyskiwania umiejętności z zakresu węższych dziedzin medycyny lub z zakresu udzielania określonych świadczeń zdrowotnych, może zatrudnić w swojej praktyce innego lekarza.

Informacyjnie wskazać należy, iż zatrudnienie rozumiane jest szeroko – jako umowa o pracę oraz umowa cywilnoprawna.

Zapamiętaj więc, że jeżeli prowadzisz indywidualną praktykę lekarską nie możesz zatrudniać innego lekarza.  Rozwiązaniem dla tej sytuacji jest  prowadzenie podmiotu leczniczego. Być może warto w tym miejscu podkreślić, że wykonywanie zawodu w ramach ww. praktyk zawodowych zgodnie z przepisami prawa nie jest prowadzeniem podmiotu leczniczego.

Jeśli chcesz współpracować z innym lekarzem możecie wspólnie również założyć grupową praktykę lekarską w postaci spółki cywilnej, spółki jawnej albo spółki partnerskiej.

 

FacebookLinkedInEmailPrint