O możliwości kierowania medyków do pracy przy zwalczaniu epidemii pisałyśmy TUTAJ 

W ostatnim czasie bardzo dużo można było przeczytać i usłyszeć o nieprawidłowościach w tej procedurze.

Jeśli w związku z epidemią COVID-19 otrzymałeś decyzję wojewody o skierowaniu do szpitala bądź placówki opiekuńczej, która zgodnie z przepisami nie powinna być wobec Ciebie wydana  (bo obejmuje Cię ustawowe wyłącznie)  lub decyzję o nałożeniu kary administracyjnej – nie bądź bierny i skorzystaj z przysługującego Ci odwołania do Ministra Zdrowia od tej decyzji.

Zapytasz dlaczego?

Dlatego że złożenie odwołania, w przypadku jego negatywnego rozpatrzenia przez Ministra Zdrowia otwiera Ci drogę do sądowej kontroli decyzji przez Wojewódzki Sąd Administracyjny oraz Naczelny Sąd Administracyjny. Innymi słowy nieskorzystanie z prawa do odwołania zamyka drogę do zaskarżenia decyzji do sądu administracyjnego i decyzja staje się prawomocna.

Należy zaznaczyć, że dla wniesienia skargi do sądu administracyjnego bez znaczenia pozostaje okoliczność, że tego rodzaju decyzje opatrzone są rygorem natychmiastowej wykonalności. W takim przypadku skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego zawsze składa się wraz z wnioskiem o wstrzymanie jej wykonania oraz uzasadnieniem. Sąd rozpoznając wniosek wstrzymuje postanowieniem wykonanie zaskarżonej decyzji, jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków.

Jak powinieneś postąpić w przypadku doręczenia Ci decyzji Ministra Zdrowia, który negatywnie rozpoznał Twoje odwołanie od decyzji wojewody.

Doręczenie decyzji Ministra Zdrowia rozpoczyna bieg 30 dniowego terminu  do wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Przykład: decyzja została doręczona w dniu 14 maja 2020 r. Termin do wniesienia skargi biegnie od dnia następnego to jest od dnia 15 maja 2020 r. i upływa w naszym przykładzie na pierwszy rzut oka w dniu 13 czerwca 2020 r. (sobota). Jednakże w postępowaniu sądowoadministracyjnym sobota jest dniem wolnym od pracy, a niedziela jest dniem zawsze ustawowo wolnym od pracy, zatem ostatnim dniem terminu do wniesienia skargi jest następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy, w naszym przykładzie, jest to dzień 15 czerwca 2020 r.

Skargę do wojewódzkiego sądu administracyjnego składa się za pośrednictwem Ministra Zdrowia. Sądem właściwym do rozpoznania skargi na decyzję Ministra Zdrowia jest zawsze Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie. Skarga jest specyficznym a w konsekwencji „bezpiecznym” środkiem ochrony prawnej.

Po pierwsze, dlatego że Sąd rozpoznający skargę nie jest związany zawartymi w niej zarzutami. Oznacza to, że jeżeli Sąd zauważy uchybienie przepisów prawa materialnego lub przepisów postępowania administracyjnego, które nie zostały zawarte w skardze, weźmie je sam pod uwagę z urzędu. Po drugie aż do rozpoczęcia rozprawy przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym można uzupełnić pismem procesowym zarzuty skargi, których w ogóle nie zwarliśmy w samej skardze bądź zawarliśmy tylko niektóre. Skarga podlega opłacie w wysokości 200 zł.

Postępowanie sądowoadministracyjne jest postępowaniem opartym wyłącznie na dokumentach, sąd administracyjny nie przesłuchuje stron, świadków, nie ma też dowodu z opinii biegłego sądowego. Dowodem przed sądem jest jedynie dokument. Przed sądem administracyjnym nie przeprowadza się postępowania dowodowego, a jedynie – bardzo rzadko – uzupełniające postępowanie dowodowe. Sąd administracyjny z urzędu lub na wniosek może, [a więc nie musi] J przeprowadzić dowód uzupełniający/dowody uzupełniające z dokumentów – i teraz zastrzeżenie-, jeżeli jest to niezbędne do wyjaśnienia istotnych wątpliwości i nie spowoduje nadmiernego przedłużenia postępowania w sprawie.

Sąd administracyjny bada akta administracyjne stanowiące podstawę zaskarżonej decyzji administracyjnej. Rozpoznanie sprawy i wydanie wyroku najczęściej następuje na jednej rozprawie.

Sąd administracyjny, co do zasady nie jest sądem merytorycznym a sądem kasacyjnym (uchylającym). Bowiem bada legalność aktu administracyjnego – w naszym przypadku decyzji administracyjnej. Oznacza to, że bada zgodność wydania decyzji z powszechnie obowiązującym prawem i jeśli stwierdzi, niezgodność z prawem, wyrokiem uchyla decyzję organu I instancji i decyzję organu II instancji bądź uchyla decyzję tylko organu II instancji. Sąd administracyjny nie wydaje zgodnej z prawem decyzji administracyjnej, jest to rola organu administracji  – w naszym przypadku wojewody/ministra.

Co w przypadku jeśli Wojewódzki Sąd Administracyjny wydał wyrok w którym, nie uwzględnił Twojej skargi czyli oddalił skargę?

Jest jeszcze jedna szansa  – SKARGA KASACYJNA  do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego jest pismem wysoce sformalizowanym, skomplikowanym i wymagającym  przymusu adwokacko-radcowskiego, czyli musi być sporządzona przez profesjonalnego pełnomocnika: adwokata lub radcę prawnego, w przeciwnym wypadku zostanie odrzucona przez Naczelny Sąd Administracyjny.

Składa się ją do Naczelnego Sądu Administracyjnego za pośrednictwem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Podlega opłacie w wysokości 100 zł.

W przypadku uwzględnienia skargi kasacyjnej  – w sprawie decyzji o skierowaniu do pracy w związku z COVID-19 oraz o nałożeniu kary administracyjnej –  Naczelny Sąd Administracyjny wyrokiem uchyla wyrok  Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego i uchyla decyzję Ministra Zdrowia oraz poprzedzającą ją decyzję wojewody (wydanie zgodnej
z prawem decyzji należy do organu administracji wojewody/ministra). Sąd w uzasadnieniu wyroku zawrze ocenę prawną i wiążące wskazania (wytyczne), co do dalszego postępowania dla organu administracji, który jest zobowiązany do wydawania decyzji zgodnej z prawem.

Złożenie skargi nie pogorszy więc Twojej dotychczasowej sytuacjiJ, a może jedynie pomóc.

Jeśli zdecydujesz się złożyć skargę do sądu administracyjnego jesteśmy do Twojej dyspozycji- szczególnie że na naszym pokładzie mamy specjalistkę od prawa administracyjnego 😊.

FacebookLinkedInEmailPrint