Ostatnio ruszył proces w sprawie mobbingu w krakowskim pogotowiu. Dziś trudno jeszcze powiedzieć jakie będą efekty. Warto jednak, żebyście wiedzieli czym tak naprawdę jest mobbing i co może zrobić pracownik mobbingowany?

Zgodnie z kodeksem pracy mobbing oznacza działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu i zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu pracowników.

Z definicji tej wynika, że aby można było mówić o mobbingu to musi dojść do spełnienia aż kilku łącznych przesłanek:

✔️ działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko niemu,
✔️ długotrwałość i uporczywość nękania lub zastraszania pracownika,
✔️ występująca u pracownika zaniżona ocena przydatności zawodowej,
✔️cel sprawcy, jakim jest poniżenie lub ośmieszenie pracownika, odizolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników.

Nie da się ukryć, że zjawisko mobbingu w ochronie zdrowia istnieje i nie jest wcale bardzo rzadkie.

Praca w placówce medycznej nieodzownie wiąże się z istnieniem pewnej hierarchiczności, nie tylko w zakresie organizacji miejsca pracy (bo ta istnieje w zasadzie wszędzie), ale również w zakresie niejako merytorycznym.

Każdy lekarz rozpoczynając swoją karierę zdaje sobie sprawę, że musi liczyć się nie tylko ze zdaniem przełożonego czyli ordynatora lub dyrektora placówki, ale również starszych, bardziej doświadczonych kolegów.

Często zdarza się niestety, że lekarze – szczególnie Ci młodsi – są traktowani przedmiotowo, a ich zdanie jest podważane – najgorzej jeśli dzieje się to w obecności pacjentów. Oczywiście wszystko jest robione w białych rękawiczkach ze szczytnym hasłem „dobra pacjentów” na ustach.

Musicie jednak wiedzieć, że nie wszystkie- nazwijmy to konfliktowe zachowania -mogą być uznane za mobbing.

Czym więc będzie przejawiał się mobbing w ochronie zdrowia?

Do najczęstszych przypadków zalicza się:
🔹 pozbawianie odpowiedzialnych zadań,
🔹 nieodpowiadanie na pytania i wątpliwości,
🔹 dawanie zadań poniżej kompetencji i umiejętności,
🔹 ignorowanie wszelkich wniosków, pomysłów i propozycji,
🔹 przypisywanie ofierze mobbingu błędów popełnionych przez innych,
🔹 traktowanie opinii ofiary jako niekompetentnych
🔹publiczne podawanie w wątpliwość zdolności osoby do poświęcenia i ciężkiej pracy,
🔹 publiczne zaprzeczanie kompetencjom ofiary mobbingu

Zwróćcie uwagę, że mobbing w Waszej grupie zawodowej łączy się niejednokrotnie z nieprzestrzeganiem zasad Kodeksu Etyki Lekarskiej.

Dla przykładu warto wskazać na art. 52 zgodnie, z którym lekarze powinni okazywać sobie wzajemny szacunek, zachować szczególną ostrożność w formułowaniu opinii o działalności zawodowej innego lekarza ( w szczególności nie powinien publicznie dyskredytować go w jakikolwiek sposób), a wszelkie uwagi o dostrzeżonych błędach w postępowaniu innego lekarza – przekazać przede wszystkim temu lekarzowi.

Co więcej na mocy art. 53 doświadczeni lekarze winni służyć radą i pomocą mniej doświadczonym kolegom, zwłaszcza w trudnych przypadkach klinicznych, a lekarze pełniący funkcje kierownicze są zobowiązani do szczególnej dbałości o dobro chorego oraz o warunki pracy i rozwoju zawodowego podległych im osób.

Zapamiętajcie, że kodeks pracy zobowiązuje pracodawcę do przeciwdziałania mobbingowi.

Nie chodzi przy tym jedynie o to, by sam nie stawał się mobberem, ale musi ponadto eliminować przypadki występowania tej patologii między swymi podwładnymi. W wyroku z dnia 21.4.2015 r. ( II PK 149/14 ) Sąd Najwyższy podkreślił, że obowiązek przeciwdziałania mobbingowi nie polega jedynie na działaniach dotyczących przypadków wystąpienia tego zjawiska, ale również na działaniach zapobiegawczych, które powinny być realne i efektywne. Niezależnie bowiem od tego, kto jest sprawcą mobbingu, odpowiedzialność za jego wystąpienie w zakładzie pracy ponosi zawsze pracodawca.

Co możesz zrobić jeśli jesteś mobbingowany?

W sytuacji, gdy mobbing spowodował rozstrój zdrowia możliwe jest dochodzenie przed sądem od pracodawcy zadośćuczynienia pieniężnego.

Pamiętajcie, że to Wy będziecie zobowiązani wykazać:
➡️ celowość,
➡️uporczywość,
➡️ nasilenie złej woli sprawcy,
➡️brak reakcji lub niedostateczną reakcję pracodawcy zobowiązanego do przeciwdziałania mobbingowi,
➡️ Wasze zmiany w sferze psychicznej.

Jeśli na skutek mobbingu rozwiązaliście umowę o pracę, macie prawo dochodzić od pracodawcy odszkodowania w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę.

W praktyce sprawy dotyczące mobbingu należą do najtrudniejszej kategorii spraw o roszczenia pracowników ze stosunku pracy.

Chociaż mobbing jest domeną prawa cywilnego oraz prawa pracy, warto żebyście wiedzieli że w sytuacji gdy działania mobbera noszą znamiona przestępstw określonych w Kodeksie karnym.

Poszkodowany pracownik może złożyć zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa do prokuratury.
Będzie tak najczęściej w sytuacji naruszenia art. 218 kk, zgodnie z którym „Kto, wykonując czynności w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, złośliwie lub uporczywie narusza prawa pracownika wynikające ze stosunku pracy lub ubezpieczenia społecznego, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.”

Jeśli mieliście problem z mobbingiem, nie wiecie czy zachowania w stosunku do Was podpadają pod to pojęcie, zapraszamy do kontaktu z naszą Kancelarią.
 
 
 
 
FacebookLinkedInEmailPrint